Skälet till en önskan om en snabb beredning var att marknaden för e-cigaretter i Sverige nu är helt oreglerad och kräver brådskande åtgärder.

Något besked om att en lag om e-cigaretter är på gång har inte hörts från Socialdepartementet.

– Datumet den 1 oktober är ett förslag från utredaren som överlämnade utredningen i mars månad. Det innebar en väldigt kort tid för beredning av lagen som även ska granskas av lagrådet.

Det säger departementssekreterare Andreas Johansson, som ansvarar för handläggningen av utredningsbetänkandet.

– Vår avsikt är att så snabbt som möjligt åstadkomma ett lagförslag som reglerar handel och bruk av e-cigaretter. Det är nödvändigt också därför att en reglering av de produkterna ingår i tobaksproduktdirektivet som riksdagen i övrigt antog i april månad. Någon tidpunkt då en lag om e-cigaretter ska kunna träda i kraft kan vi inte ange än.

Att snabbt få till stånd en lag är viktigt även från hälsosynpunkt.

EU:s tobaksproduktdirektiv slår fast att en hög folkhälsonivå bör gälla vid reglering av e-cigaretter. Orsaken är att de kan utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och övergång till traditionellt tobaksbruk eftersom de liknar vanlig rökning.

Orsaken till den separata behandlingen av en lag om e-cigaretter är att rättsläget i Sverige, medan utredningen om tobaksproduktdirektivet pågick, var att e-cigaretter klassades som läkemedel av Läkemedelsverket. Cigaretterna med tillbehör fick därför inte säljas i den vanliga handeln. Det började med att ett förbud utfärdades 2013 för försäljning som startats av ett företag i Skåne.

Det ledde till en lång rättsprocess som slutligen avgjordes av högsta förvaltningsdomstolen i februari 2016. Beslutet där blev att e-cigaretter inte är läkemedel. Det fick till följd att Sverige måste genomföra EU-direktivets bestämmelser om e-cigaretter i den nationella lagstiftningen.

Under tiden som rättsprocessen pågick tillät de berörda domstolarna försäljning av e-cigaretter. Sverige fick en helt oreglerad marknad, som fortsätter tills en ny lag antagits.

Kommentar av Göran Lundahl

Tobaksutredaren Göra Lundahl skriver i en kommentar att utgången i högsta förvaltningsdomstolen innebar att Sverige så fort som möjligt måste införa en reglering av e-cigaretter.

– Med kännedom om lagstiftningens procedur med remissrunda, sammanställning, propositionsskrivning och beslut i riksdagen bedömde vi att den 1 oktober 2016 var det första realistiska datum då lagen skulle kunna träda i kraft.

– Det förutsatte att allt löpte på och att förslaget inte fått för mycket beaktansvärd remisskritik.

– Jag har inte varit i kontakt med departementet och vet därför inte hur remissutfallet ser ut.

Lagförslaget

Läs vidare