Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Kristdemokraterna är lämpligt i Sverige?

Pia Steenslands svar: Vi sätter inte pris på varor. Däremot vill vi höja punktskatten på tobak.

Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Kristdemokraterna om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Pia Steenslands svar: Bra idé. Vi har lagt förslag i riksdagen om exponeringsförbud för cigaretter i syfte att minska nyrekryteringen av unga rökare.

Fråga 3.

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning.

Vad anser Kristdemokraterna om att verka för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Pia Steenslands svar: Partiet saknar åsikt. Vi har inga förslag kring att förbjuda användningen av cigarett-filter, men tackar för informationen kring en intressant åtgärd.

Fråga 4.

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Kristdemokraterna att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Pia Steenslands svar: Våren 2021 gav riksdagen, efter krav från oss kristdemokrater, regeringen bakläxa på deras förslag till ANDTS-strategin. Strategin var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna som är kopplade till ANDTS. Ett knappt år senare la Socialdemokraterna fram en ny strategi men istället för en proposition valde de en skrivelse. Detta är anmärkningsvärt då en skrivelse till skillnad från en proposition inte innehåller några förslag till riksdagsbeslut. Istället är en skrivelse ett dokument av mer redogörande karaktär. Det medför att riksdagen inte har en möjlighet att påverka innehållet i ANDTS-strategin. I praktiken innebär det att Sverige nu har en ANDTS-strategi som endast socialdemokraterna som står bakom. Det är olyckligt då dessa frågor förtjänar en partiöverskridande samsyn för att arbetet ska bli långsiktigt framgångsrikt. Det ska tilläggas att även regeringens nya strategi var är otydlig och saknade det viktigaste – ett nationellt kompetenscenter för ANDTS-prevention.

När det gäller nikotinprodukter behandlade riksdagen nyligen en proposition för att stärka regleringen. Kristdemokraterna välkomnar propositionen i stort. Särskilt att det införs en åldersgräns för inköpköp av nikotinprodukter. Vi hade därtill exempelvis velat att det skulle införas en reglering av maxgränsen av nikotinhalten per dos samt att det skulle göras straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Läs vidare