Bakgrunden till de reviderade råden är att tobakslagen uppdateras genom bland annat införande av vissa rökfria utomhusmiljöer den 1 juli 2019. Konsumentverket anser också det behövs en uppdatering av de allmänna råden om marknadsföring av tobaksvaror eftersom det inte gjorts sedan 2009.

Hittillsvarande marknadsföringsbestämmelser överförs till den nya tobakslagen helt oförändrade eftersom riksdagen nyligen röstade emot förslaget om att införa exponeringsförbud mot tobak på försäljningsställen.

– Detta trots att ett sådant förbud har starkt stöd bland befolkningen sedan många år, säger Margaretha Haglund, tobaksexpert på Tobaksfakta.

Folkhälsan borde vara i fokus

Råden är nu ute på remiss och Tobaksfakta tillsammans med NSG är bland remissinstanserna. Många av remissinstanserna är kopplade till näringen kring tobak. Det är förvånande tycker Margaretha Haglund eftersom KOV är tydlig i sin konsekvensutredning att råden vare sig leder till ökade kostnader eller påverkar konkurrensförhållanden för företagen.

– Vad tobaksnäringen tycker om nya regler är väl känt men borde spela obetydlig roll då råden främsta syfte är förbättrad folkhälsa. Enligt artikel 5.3 i Tobakskonventionen, som är ett juridiskt bindande avtal som även Sverige ratificerat (2005), ska tobaksindustrin och dess allierade så långt detta är möjligt hållas borta ifrån att påverka folkhälsopolitiken.

Remisstiden går ut den 28 juni 2019. Alla som vill kan lämna synpunkter. Man behöver alltså inte vara utsedd som officiell remissinstans. Synpunkter skickas till e-post konsumentverket@konsumentverket.se. Ange diarienummer 2019/731 i ämnesraden.

Läs vidare