Hållbar utveckling

Tobaksbruk och tobaksproduktion är allvarliga hinder för hållbar utveckling och global hälsa, och tobaksindustrins verksamhet bedrivs på ett sätt som hotar mänskliga rättigheter. Tobakskonventionen har hjälpt till att göra detta tydligt och bidragit till att tobaksfrågan uppmärksammas allt mer även i arbetet för hållbar utveckling.

Globala målen

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030. Samtliga mål kan kopplas till tobaksfrågan. Likaså finns nära samband mellan Tobakskonventionen och flera andra rättighetsbaserade FN-konventioner. Kunskap om sambanden förstärker argumenten och förbättrar metoderna för att nå målen på de olika områdena, mål som tydligt samverkar med varandra.

Läs mer
Människor i tobaksproduktionen

Tobak odlas främst i låginkomstländer av bönder som  lever i fattigdom. Situationen för tobaksodlarna är ungefär den samma världen över. Många sitter fast i skuldfällor hos uppköparna. Nikotinet och bekämpningsmedel ger allvarliga hälsoproblem. Barnarbete är ett utbrett problem.

Läs mer
Ojämlik folkhälsa

Det finns stora skillnader när det gäller rökvanor i samhället utifrån faktorer som till exempel kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. De som har det svårast i livet röker mest. De drabbas också på sikt mer av rökningens negativa konsekvenser än människor som mår bättre och har ork att göra mer hälsosamma val i sin vardag.

Läs mer
Barn och tobak

Nio av tio personer som börjar röka är barn. 26 procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet röker. Barn får i växande utsträckning tag på tobak över nätet, och utsätts för marknadsföring via sociala medier. Fortfarande utsätts många barn för passiv rökning. Tobaksfakta vill se en skärpning av tillsynsarbetet och skolan bör bli skyldig att arbeta tobaksförebyggande.

Läs mer
Tobakens miljöpåverkan

Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030. Tobaksindustrin bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut minst 84 miljoner ton koldioxidekivalenter varje år.

Läs mer
Tobak och hållbara investeringar

Alla pensionsfonder i Sverige utom en investerar i tobaksindustrin. De flesta banker och försäkringsbolag erbjuder sparande i fonder som gör investeringar på bekostnad av människors hälsa och vår framtida miljö. Många småsparare är omedvetna om att deras pengar bidrar till världens främsta orsak till dödsfall som kunde ha förhindrats. Men allt fler väljer nu etiska fonder som avstår från att investera i tobak, alkohol och vapenindustrin.

Läs mer
Covid-19 (corona)

Gruppen rökare och före detta rökare löper större risk att drabbas hårdare om de insjuknar i covid-19. Att sprida kännedom om riskerna med rökning är därför en viktig åtgärd för att minska de allvarliga konsekvenserna av sjukdomen. En annan viktig insats är att motivera de som röker att sluta och erbjuda stöd för att klara det. Tobaksfakta samlar relevanta artiklar och forskningsstudier för att bidra i kampen mot corona.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev