EU-parlamentarikern Åsa Westlund, Socialdemokraterna, tillhör det utskott som just nu behandlar förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv. Hon är glad över förslaget och tror att det kan leda till bättre hälsa i Europa, där 700 000 människor varje år dör i förtid p.g.a. egen eller andras rökning. Nästan en tredjedel av EU-medborgarna röker fortfarande och det gäller även ungdomar i åldrarna 15-24 år.

– Särskilt förslaget om stora varningsbilder tycker jag är viktigt. De tror jag kommer att kunna göra cigaretter mindre lockande, inte minst för ungdomar.

– I övriga Europa är direktivförslaget en jättestor fråga just nu och medierapporteringen handlar mycket om att rökningen fortfarande skördar så många människoliv. Förslaget får mycket och mest positiv uppmärksamhet i medierna, säger Åsa Westlund till Tobaksfakta.

Utskottet förbereder
Åsa Westlund tillhör EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Det är i detta utskott som direktivförslaget nu förbereds inför parlamentets debatt och omröstning i höst. Efter en offentlig utfrågning i parlamentet av företrädare för kommissionen och efterföljande diskussioner i utskottet skriver en ledamot som utsetts till så kallad rapportör ett förslag till utlåtande från utskottet. Detta förslag ska diskuteras och utskottsledamöterna kan föreslå ändringar. Det slutliga utlåtandet från utskottet ska antas i juli och överlämnas till parlamentet inför ställningstagandet i september.

Även EUs ministerråd ska behandla förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv. Enligt planerna ska det nya direktivet kunna slutligen antas under 2014 och börja gälla 2015-2016.

Korruptionshärvan stör
Som Tobaksfakta.se tidigare rapporterat, har arbetet med att få fram ett nytt tobaksproduktdirektiv på senare tid störts av anklagelser om korruption, motanklagelser och utredningar. Det svenska tobaksbolaget Swedish Match har, liksom den svenska regeringen, i åratal lagt stor energi på att försöka få EU att häva säljförbudet för snus. Sverige fick vid sitt EU-inträde ett permanent undantag från förbudet, men får inte exportera snus till andra medlemsländer. Snustillverkarna och regeringen gjorde gemensam sak för att försöka få bort förbudet i samband med revideringen av direktivet. Den förre hälsokommissionären John Dalli var vid upprepade tillfällen tydlig med att det inte skulle bli aktuellt att häva snusförbudet. Några veckor innan han i höstas skulle ha presenterat EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv tvingades han att avgå på uppmaning av kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Swedish Match hade vänt sig till EUs antikorruptionsbyrå OLAF och talat om att en bekant till Dalli erbjudit sig att påverka direktivförslaget om han fick betalt. Erbjudandet ska ha gått ut på att få snusförbudet hävt om Swedish Match betalade mutor. Misstankar om att Dalli kunde ha känt till dessa kontakter låg bakom att han tvingades avgå. Dalli har hela tiden kraftfullt tillbakavisat alla sådana påståenden. Han har stämt Swedish Match för anklagelserna och kräver att hans uppsägning ska ogiltigförklaras.

De senaste händelserna i denna härva är att gröna parlamentsledamöter hävdar att antikorruptionsbyrån OLAF använt illegala metoder och uppmanat till lögner i utredningen om fallet.

Åsa Westlund framhåller att det är positivt att kommissionen lyckades lägga fram ett direktivförslag trots Dallis framtvingade avgång. Hon säger att uppmärksamheten kring de olika turerna, som även innehållit bland annat inbrott hos tobaksförebyggande organisationer i Bryssel, inte längre stör den politiska processen lika mycket som i inledningsskedet:

– I början påverkade alla skandalerna diskussionen om tobaksproduktdirektivet ganska mycket, men på senare tid har diskussionerna fokuserats allt mer på de viktiga sakfrågorna. Rapporteringen om korruptionsutredningen behandlas nu som en sak för sig och det är bra.

Varningsbilderna viktiga
En av de punkter i kommissionens förslag som Åsa Westlund tycker är särskilt viktiga är den som säger att alla cigarettpaket och paket med rulltobak måste ha hälsovarningar där text och bild kombineras. Hälsovarningarna ska täcka 75 procent av både fram- och baksida på paketet. Det får inte finnas någon reklam på paketen. Dagens information om tjära, nikotin och kolmonoxid anses missledande och ska ersättas med information på sidan av paketet som säger att tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen. Kommissionen framhåller också att medlemsländer om de vill får gå längre och införa helt standardiserade cigarettpaket, så kallad plain packaging.

– Varningsbilderna tror jag kommer att få en positiv effekt på folkhälsan i EU och jag skulle gärna se att de gjordes ännu större än i förslaget. Det här innebär att vi går mer och mer mot standardiserade förpackningar, säger hon.

– Det är mycket positivt att standardiserade förpackningar har införts i Australien och från EUs sida får vi följa utvecklingen där. Om det går bra i Australien kan EU så småningom följa efter, men det är ett stort steg vi tar redan nu.

En annan del av förslaget som Åsa Westlund särskilt välkomnar är att även e-cigaretter ska regleras i tobaksproduktdirektivet och att tillverkare ska bli tvungna att anmäla när de börjar marknadsföra en ny typ av nikotin- eller tobaksprodukt.

– Just nu marknadsförs e-cigaretter som rena hälsoprodukterna och det kan inte få fortsätta!

Snusfrågan
När det gäller snuset gillar Åsa Westlund inte EU-kommissionens förslag som säger att förbudet mot smaktillsatser i tobaksprodukter ska gälla även snus.

– Eftersom snus inte får säljas i EU är min principiella inställning att snus inte ska regleras i direktivet. Beslut om snusets innehåll ska tas i Sverige och regleras i svensk lagstiftning eftersom vi har ett undantag. Annars blir det en väldigt otydlig ansvarsfördelning.

Hon anser att den svenska regeringen bär en stor del av skulden för att snuset kommit att innefattas i förslaget om smaktillsatserna.

– Jag tror inte att vi hade hamnat här om inte regeringen så hårt hade drivit linjen om att snus ska få säljas i övriga EU. Andra länder vill inte bli påtvingade snuset och många från dessa länder har blivit väldigt uppretade av den svenska kampanjen mot snusförbudet. De är så arga på den kampanjen att det nu är svårt att få dem att lyssna på budskapet att Sverige vill få reglera snuset själv. Jag tror att det fortfarande kan finnas goda möjligheter att få gehör för den ståndpunkten, men då krävs att regeringen tydligt släpper exportfrågan.

Läs vidare