Så vitt vi kan bedöma, skriver utredarna i betänkandet, så innebär neutrala paket att näringsidkarna inte lämnas något utrymme för egen text på paketen. Det är tydligt att gränsen för hindrande verksamhet enligt TF:s kapitel 1, § 2 därmed har passerats. Det bör påpekas, skriver man, att vi inte lämnar något förslag som innebär att en ny grundlagsbestämmelse om neutrala tobaksförpackningar införs. Däremot redogör vi för hur en sådan bestämmelse kan utformas, om regeringen väljer att gå vidare med frågan.

En bestämmelse bör vara utformad så att den omfattar tobaksprodukter, och inga andra varor, samt placeras antingen i den befintliga paragraf som gör det möjligt att i vanlig lag förbjuda reklam för bland annat tobak, i kapitel 1, § 9, eller i en ny separat paragraf.

Det var i februari 2016 som den sedan 2014 verksamma utredningen Mediegrundlagskommittén fick ett tilläggsdirektiv om att analysera hur Tryckfrihetsförordningen, TF, ställer sig till reklamfria, standardiserade cigarettpaket.

Grundlagskommittén fick sitt utvidgade uppdrag om reklamfria tobaksförpackningar sedan en annan utredare passat frågan vidare. Det var utredaren av den nationella anpassningen till EU:s tobaksproduktdirektiv, Göran Lundahl, som anmälde till regeringen att han ansåg att det finns skäl att införa reklamfria tobaksförpackningar i Sverige. Göran Lundahl ansåg dock att reklamfria paket i Sverige kräver en grundlagsändring vilket han inte hade mandat att föreslå.

Att ändra en grundlag kräver att två riksdagar, med ett val emellan, fattar likalydande beslut. Om regeringen följer utredarnas rekommendation innebär detta att en lagändring för att införa reklamfria, standardiserade cigarettpaket blir möjlig att genomföra tidigast 2019.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – arbetar för att införa reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar i vårt land. Allt fler länder går denna väg och åtgärden förordas i riktlinjerna till den internationella tobakskonventionen, som Sverige anslöt sig till 2005. Australien, Frankrike, Storbritannien och Nya Zeeland har lagstiftat om standardiserade tobaksförpackningar och en rad andra länder har påbörjat processen. Åtgärden är bevisat effektiv för att bidra till minskat tobaksbruk. Detta eftersom tobaksindustrins möjligheter till marknadsföring begränsas när paketen inte längre kan göras lockande. Med stöd av tryckfrihetsjuridisk expertis ifrågasätter Tobaksfakta att en ändring av tryckfrihetsförordningen skulle krävas för att göra cigarettpaketen reklamfria och standardiserade. Så här skrev Tobaksfakta i sitt remissyttrande över Göran Lundahls utredning Nya steg mot ett minskat tobaksbruk:

”Vi finner det märkligt att ändra TF för att kunna införa neutrala paket.Å ena sidan konstaterar utredningen att det i dag endast förekommer kommersiell marknadsföring av tobaksvaran i förpackningen, och att ett förbud mot sådan marknadsföring, t ex genom krav på neutrala förpackningar, ligger utanför ramen för TF:s skydd.

Å andra sidan för utredningen fram farhågor om att tobaksindustrin i framtiden eventuellt skulle vilja förse paketen med annan information av t ex opinionsbildande karaktär, som då skulle kunna vara skyddad av TF. Man definierar dock inte närmare hur en sådan text i så fall måste vara utformad för att undgå att utgöra kommersiell marknadsföring. Man har heller inte bedömt hur stor sannolikhet det finns för att tobaksindustrin ska välja att avstå från den betydligt billigare framställningen av neutrala paket, till förmån för paket med ”opinionsbildning” utan kommersiell fördel för industrin. Utifrån sitt kortfattade, hypotetiska resonemang avstår utredningen från att närmare utreda hur regler om neutrala paket skulle kunna utformas.”

Läs vidare