– Det här är ett oerhört viktigt beslut som vi drivit igenom. Att göra tobakspaketen oattraktiva är en mycket viktig del i kampen mot tobak. Nu ska vi så snart som det bara är möjligt se till att omsätta det här beslutet till verklighet i vårt land, sa Maggie De Block efter att beslutet tillkännagivits den 7 september.

Att införa neutrala paket i Belgien är en del av den anti-tobakspolitik som De Block driver, och som har som mål att redan i år minska antalet rökare i landet till färre än 17 procent. Förutom att införa neutrala paket har en rad andra åtgärder vidtagits, bland annat har man höjt punktskatterna på tobaksvaror, en lag mot rökning i bilen är på gång, och likaså är ett tydligt legalt ramverk för e-cigaretter under utveckling.

Borgerliga partier

Den här politiken drivs nu alltså av företrädare för högerpartier – Belgiens regering består sedan 2014 av fyra mitten- och högerpartier. Ur ett svenskt perspektiv är det intressant, eftersom det enligt Tobaksfaktas partistudie 2018 ter sig som att tobakspolitik skulle vara viktigt bara för partier med en vänsterinriktning i Sverige.

Den belgiska hälsoministerns parti har under de 30 senaste åren varit motståndare till all typ av lagstiftning kring tobakskontroll, och 2015 var alla fyra regeringspartier fortfarande motståndare till neutrala paket. Det rådde då en osäkerhet kring juridiska aspekter av att lagstifta om neutrala paket, och det fanns en tveksamhet kring hur effektiv en sådan åtgärd kunde antas bli. Men i september 2018 är alltså samtliga partier i Belgien för neutrala paket och en mer restriktiv lagstiftning kring tobak.

Anledningen till att beslutsfattare från vänster till höger nu är eniga är tack vare den opinionsbildning som bedrivits av ett nätverk av nio ideella organisationer. Det menar Luk JoossensfrånAssociation of European Cancer Leagues(ECL). Men också det faktum att grannlandet Frankrike beslutat om neutrala paket, och WTO:s nyliga avslag på de klagomål som kommit in om att neutrala paket skulle vara ett brott mot immateriella rättigheter – har spelat roll för de belgiska politikernas vändning i frågan.

Efter beslutet om att introducera neutrala paket i Belgien måste nu EU ge sitt medgivande genom en så kallad notification procedure, som kan ta upp till ett halvår. Det viktigaste nu är att hinna få igenom detta och därmed en lagstiftning innan det är val i Belgien i maj 2019.

FAKTA

  • Länder som infört eller beslutat om att införa neutrala paket:Storbritannien, Irland, Frankrike, Norge, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Uruguay, Rumänien, Ungern och Slovenien (2020).
  • Dessutom är neutrala paket på gång i:Belgien,Thailand, Singapore, Chile, Turkiet, Georgien, Sri Lanka, Finland, Jersey och Guernsey.
  • I Sverigeligger förslaget i ”malpåse”, efter att en mediegrundlagsutredning fick i uppdrag 2016 att granska om införandet av neutrala paket skulle kräva en grundlagsändring. Inget konkret har kommit ur detta.
  • Erfarenheter från flera av de andra länder som tidigare infört neutrala paket visar att det har bidragit till att minska rökningen.
  • Opinionsundersökningar i flera länder, inklusive Sverige, visar att en majoritet stödjer förslag om neutrala paket.
  • Undersökningen i Sverige 2012 gav en majoritet på 70 procent.

Tobaksfakta om neutrala paket

Läs vidare