Redan beslutat, genomförande pågår:

Sverige genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv och ändrade därför tobakslagen 20 maj i år. Lagändringarna ska vara fullt genomförda 20 maj 2017. Bland nyheterna märks varningsbilder på cigarettpaket och förpackningar till rull- och vattenpipetobak, andra förbättringar av konsumentupplysningen på tobak, förbud mot smaker av annat än tobak i cigaretter och rulltobak samt ökad rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer.

Försenat steg som EU kräver:

EU:s tobaksproduktdirektiv kräver också att e-cigaretter regleras, vilket ännu inte har skett i Sverige. En utredare har föreslagit en ny särskild lag om e-cigaretter, men lagförslaget har blivit försenat. Socialdepartementet arbetar för högtryck med att få fram ett lagförslag att presentera för riksdagen. Enligt insattabedömareberäknas lagförslaget kunna presenteras i mars 2017.

Ytterligare lagskärpningar mot tobak som varit ute på remiss:

Den statliga tobaksutredningen fick regeringens tilläggsdirektiv att utreda även andra åtgärder än de som följer av EU-direktivet. Det resulterade i att utredningen föreslog bland annat:

  • Exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna
  • Rökförbud på vissa allmänna platser utomhus.
  • Tillståndsplikt för att få sälja tobak.
  • Snus ska inte längre jämställas med livsmedel.

Utredningsförslagen har varit ute på remiss och fick gott stöd av många tunga remissinstanser. Socialdepartementets handläggare bearbetar remissvaren och försöker arbeta fram ett lagförslag som ska kunna få stöd i riksdagen, där ju S inte har egen majoritet. Vilka av ovanstående utredningsförslag – exponeringsförbud, fler rökfria miljöer o.s.v. – som kommer att finnas med i lagförslaget är ännu osäkert. Departementet hoppas kunna presentera detta lagförslag före sommaren 2017.

Men inget förslag om standardiserade (”neutrala”) paket

Tobaksfakta ochandra som arbetar mot tobak anser att det behövs fler åtgärder än dem som räknas upp här ovan. Tobaksmotståndarna vill att alla de verktyg som lyfts fram i den internationella tobakskonventionen ska användas. Ett viktigt sådant verktyg är att lagstifta om tobaksförpackningar utan någon som helst reklam för produkten. Det handlar om helt standardiserade förpackningar – alla cigarettpaket ska ha samma färg och märkesnamnet trycks i ett standardiserat typsnitt. Stora varningsbilder och hälsovarningar dominerar och ingen dekor tillåts. Australien införde sådana förpackningar, ”plain packaging”, 2012 och allt fler länder följer efter.

I Sverige har dock detta förslag stött på hinder. Tobaksutredningen rekommenderade visserligen åtgärden för att den minskar tobaksbruket, men menade att den kräver en ändring av tryckfrihetsförordningen. Till samma slutsats kom nyligen Mediegrundlagskommittén. Denna juridiska bedömning baseras på att tobaksförpackningar ses som tryckta skrifter, något som många kritiker å andra sidan anser är en felaktig inställning. Eftersom tryckfrihetsförordningen är en grundlag, krävs två riksdagsbeslut med val emellan för att ändra den. Och något sådant ändringsförslag presenterade inte heller Mediegrundlagskommittén, vars slutbetänkande nu är ute på remiss.

Fotnot: Denna sammanfattning har tidigare publicerats av Yrkesföreningar mot Tobak i nyhetsbrevet Tobak eller Hälsa.

Läs vidare