Den föreslagna lagen omfattar enbart e-cigaretter som ”kan användas för konsumtion avnikotin”. Detta trots att många remissinstanser påpekat att det är viktigt att lagstifta om alla e-cigaretter, även de utan nikotin. Regeringen hänvisar till att EU:s tobaksproduktdirektiv enbart tar upp e-cigaretter med nikotin, samt att när det gäller produktsäkerhet så finns det redan lagar som även e-cigaretter utan nikotin och deras påfyllningsbehållare omfattas av.

Regeringens förslag går främstut på att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv i svensk lag. En del kompletterande regler föreslås också, bland annat en 18-årsgräns. Denna motiveras så här:

”E-cigaretter innehåller samma beroendeskapande komponent – nikotin – som tobaksvaror. Därtill kommer att e-cigaretter i stor utsträckning designmässigt är utformade för att likna tobakscigaretter. Produkterna har också utformats på ett sådant sätt att deras användning påminner om tobaksrökning, exempelvis genom att produkterna avger ånga. Som framhålls i ingressen till tobaksproduktdirektivet (skäl43) kan e-cigaretter utvecklas till en inkörsport till nikotinberoende och resultera i traditionell tobakskonsumtion, eftersom de efterliknar och normaliserar rökning. Mot denna bakgrund finns det starka skäl att införa en åldersgräns för köp av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.”

Regeringen föreslår dock inte lika starka begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter som av tobaksreklam. Tobaksvaror får endast marknadsföras på försäljningsställena, men reklam för e-cigaretter kommer däremot enligt regeringens förslag att vara tillåten bland annat på affischer, i reklambroschyrer, på etiketter och på förpackningar. E-cigarettreklam i tidningar och tidskrifter förbjuds enligt förslaget, liksom reklam i radio och TV och på Internet. Samtidigt ska det dock vara tillåtet att sälja e-cigaretter på nätet och reklamförbudet sägs gälla sådant som går längre än att ”passivt tillhandahålla” produkterna. Det framhållsäven i regeringens förslag att reklamförbudet i radio och på TV inte gäller sändningar som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Och marknadsföring av e-cigaretter utan nikotin berörs som nämnts inte av den föreslagna lagen.

Här är ytterligare några av regeringens förslag i lagrådsremissen:

  • E-cigaretterna ska förses med hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.
  • Alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare på marknaden måste anmälas till Folkhälsomyndigheten.
  • Distansförsäljning från andra länder tillåts, men måste anmälas till Folkhälsomyndigheten.
  • Det blir tillåtet att hänvisa till smaktillsatser på förpackningarna.
  • Tillverkare och leverantörer ska upprätta ett system för att rapportera misstänkta skadliga effekter av e-cigaretter till Folkhälsomyndigheten.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har tagit fram ett underlag om vilka regler som är viktiga att införa för e-cigaretterför att skydda våra barn. Många av dessa saknas i regeringens förslag.

Läs vidare