Rökning och annat tobaksbruk är den största undvikbara riskfaktorn för cancersjukdomar. Både tobaksrök och rökfri tobak (exempelvis tuggtobak och snus) innehåller en rad cancerframkallande ämnen som polycykliska kolväten och tobaksspecifika nitrosaminer. Men, framhåller forskare i en översiktsartikel i Frontiers in Oncology, även det beroendeskapande nikotinet i tobaksprodukterna kan bidra till tobaksanvändares högre cancerrisk.

Forskarna bakom den nya studien är Tore Sanner och Tom K. Grimsrud vid institutet för cancerforskning, Oslo universitetssjukhus, respektive cancerregistret i Norge. De framhåller att det är viktigt att studera och diskutera nikotinets cancereffekter inte minst eftersom allt fler nikotinprodukter dyker upp på marknaden vid sidan av cigaretterna. När man utvärderar de långsiktiga effekterna av att använda till exempel e-cigaretter och nikotinersättningsmedel, är cancereffekterna en viktig aspekt, skriver forskarna.

De har sammanställt resultaten av närmare hundra tidigare forskningsstudier. Det handlar dels om studier av nikotin och dess biologiska effekter – såväl grundforskning i cellkulturer och djurstudier – och dels om studier av sambanden hos människor mellan tobaksanvändning och cancer.

Artikelförfattarnas slutsats är att forskningen visar att nikotin kan påverka flera viktiga steg i utvecklingen av cancer. Ämnet kan omvandlas till cancerframkallande ämnen i kroppen. Nikotin stimulerar också olika processer som bidrar till tumörtillväxt. Nikotin kan även förvärra sjukdomen hos den som redan är drabbad och försämra effekterna av strålbehandling och cytostatika.

Mer forskning om nikotins cancerframkallande effekter behövs, anser forskarna, men redan nu bör cancerpatienter avrådas från att använda någon form av nikotin, utom tillfälligt för att sluta med tobak.

Läs hela översiktsartikeln här.

Läs vidare