I Sverige finns två lagar som reglerar tobak och nikotin. Tobakslagen, som som täcker bland annat cigaretter, brunt snus, heat-not-burn och e-cigaretter, och lagen om tobaksfria nikotinprodukter, som täcker vitt snus. 

Tobakslagen

Den första svenska tobakslagen (SFS 1993:581) trädde i kraft den 1 juli 1993. Ett 25-tal skärpningar i denna lag gjordes mellan åren 1995–2018, då den upphävdes och ersattes med: Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

Den nya lagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (även nikotinfria vätskor), örtprodukter för rökning och produkter som till användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Lagen omfattar inte rökprodukter som klassas som narkotika. Nedan lagens innehåll i korthet.

Definitioner:
Elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga.
Påfyllningsbehållare: innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.
Örtprodukt för rökning: är baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via förbränning.

Tillsatser i cigaretter och rulltobak
Förbud för tillsatser av karakteristisk doft eller smak av annat än tobak. Med karakteristisk smak menas en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak.

Rapporteringskrav till Folkhälsomyndigheten för tillverkare och importörer
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning

 • Skyldighet att lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa ingredienser.
 • Undersöka och lämna uppgifter om ingrediensernas effekter på hälsan.
 • Årlig rapportering av marknadsföringskostnader, sponsring och försäljningsvolymer.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Anmäla produkter som avses tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.
 • Rapportera varje väsentlig förändring av produkten.
 • Årlig rapportering av försäljning uppdelat på varumärke och produktsort.
 • Uppgifter om konsumentgrupper och på vilket sätt försäljning sker.

Hälsovarningar
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruket samt om rökavvänjning.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med följande text centralt placerad: ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.” Förpackningarna ska också innehålla ett informationsblad om riskerna och en innehållsförteckning.

 Marknadsföring
Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror till konsumenter. Förbudet gäller inte (frånsett annonser) i periodiska eller tryckta skrifter, tv och radiosändningar.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte marknadsföras genom kommersiella meddelanden i periodiska skrifter, informationssamhällets tjänster (på distans; digitalt eller via tjänstemottagare) liksom i tv och radiosändningar.

På försäljningsställen får kommersiella meddelanden som inte är påträngande visas men helst inte synliga från utsidan.

Sponsring som främjar tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare är förbjuden.

Olaglig marknadsföring kan anmälas till konsumentverket:

Försäljning av tobaksvaror
Det krävs tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror. Tillstånd krävs inte om säte eller fast driftställe för näringsverksamhet saknas i Sverige. Gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror (för den som saknar tillstånd) och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte bedrivas utan att först ha registrerat försäljningen hos Folkhälsomyndigheten.

Minsta styckförpackning vid försäljning:
20 cigaretter, 30 gram rulltobak och 20 portionspåsar snus.

Åldersgräns
Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. Om man kan anta att varan är avsedd för någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

Rökfria miljöer
Definition: med rökning avses all förbränning eller annan upphettning av tobak, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning eller produkter som till användningssättet påminner om rökning.

Rökförbud råder i:

 • lokaler för barnomsorg och skolverksamhet liksom skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • lokaler för hälso- och sjukvård
 • gemensamhetslokaler i bostadshus och serviceinrättningar
 • kollektivtrafik
 • restauranger och andra serveringsställen
 • inhängande platser för idrottsutövning
 • lekplatser
 • entréer dit allmänheten har tillträde

Rökfri arbetsmiljö
Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök.

Tillsyn
Folkhälsomyndigheten, Kommunen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polisen och Konsumentverket.

Tobak i miljöbalken

Sedan 2021 är det straffbart (800 kr i penningböter) att kasta bort till exempel en cigarettfimp eller snusprilla, enligt Miljöbalken lagändring (2021:881) Straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse.
Regeländringar beslutade den 30 september 2021 – Regeringen.se

 

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter | Sveriges riksdag (riksdagen.se). Undantaget läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen.

Produktanmälan
Tillverkare och importörer måste anmäla försäljning av produkterna till Folkhälsomyndigheten före de ges ut på marknaden.

Märkning och förpackning
Innehållsförteckning och en hälsovarning ska anges på förpackningen.
Förpackningen får inte likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Marknadsföring

 • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring som inte får vara påträngande eller uppmana till bruk.
 • Får inte riktas till barn och ungdomar som inte har fyllt 25 år.
 • Förbjudet med kommersiell reklam i tv och radiosändningar.
 • Sponsring av evenemang och verksamheter dit allmänheten har tillträde är inte tillåten.

Olaglig marknadsföring kan anmälas till konsumentverket:

Ålderskrav
Får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. Om man kan anta att varan är avsedd för någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

Tillsyn
Folkhälsomyndigheten, Kommunen, Länsstyrelsen, Polisen och Konsumentverket.

Rapporteringsskyldighet
Försäljningsvolymer, och uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år.

Läs vidare