Alla medlemsländer inom EU ska följa Tobaksdirektivet, en uppsättning lagar och regler som rör tobak och nikotin. Här finns information om vad Tobaksdirektivet är för något.

Tobaksdirektivet är en uppsättning lagar och regler som har införts av Europeiska unionen (EU) för att reglera produktion, försäljning, marknadsföring och användning av tobaks- och nikotinprodukter inom EU-medlemsländerna. Den officiella titeln på detta direktiv är ”Direktiv 2014/40/EU om näringslivets närmande till medlemsstaternas lagstiftning om tillverkning, presentation och försäljning av tobaks- och närbesläktade produkter och upphävande av direktiv 2001/37/EG.”

Tobaksdirektivet är en viktig del av EU:s folkhälsopolitik. Det antogs 2014 och trädde i kraft 2016. Direktivet är EU:s sätt att implementera Tobakskonventionen inom medlemsländerna. EU är den enda regionen som ratificerat konventionen.

Tobaksdirektivet omförhandlas med jämna mellanrum. Under 2023 och 2024 ses Tobaksdirektivet över med fokus på nya nikotinprodukter.

Tobaksdirektivet gäller alla medlemsländer inom EU. Tobaksdirektivet ger dock medlemsländerna en viss flexibilitet att anpassa och genomföra direktivet i enlighet med landets förhållanden. Sverige har också ett särskilt undantag från vissa bestämmelser i Tobaksdirektivet, specifikt gällande brunt snus. Det gör att Sverige kan sälja snus på den svenska marknaden, även om snus i övrig är förbjudet inom EU.

Fem länder i Europa är inte medlemmar i EU, och berörs därmed inte av Tobaksdirektivet. Två av de är nordiska länder, Norge och Island, övriga tre länder som står utanför EU är Schweiz, Liechtenstein och Storbritannien.

Läs vidare