Vägledningen innehåller åtta konkreta punkter för hur artikel 5.3 i Tobakskonventionen ska förverkligas av parterna som t.ex. största möjliga öppenhet i kontakterna, undvika intressekonflikter för politiker och offentliganställda, inte ge tobaksindustrin (inkl inhemska företag) någon gynnad ställning eller behandling samt att öka allmänhetens medvetenhet om tobaksindustrins arbetsmetoder.

Läs vidare