– Under 1990-talet tog Sverige en glädjande ledning i det internationella tobaksförebyggande arbetet, säger Mervi Hara, generalsekreterare i finländska Action on Smoking and Health.
– Vi är i Finland mycket besvikna över att den svenska tobakspolitiken verkar vara på tillbakagång och att man i stället försvarar tobaksindustrins vinstintressen. Det är beklagligt om Swedish Match ska få peka ut riktningen för Sveriges tobakspolitik.

I Bryssel säger Luk Joossens, internationellt känd expert på tobaksprevention:
– När Sverige 1995 anslöt sig till EU gladde det unionens folkhälsofrämjande kretsar. Det tände ett starkt hopp om att medlemskapet skulle leda till effektivare tobaksförebyggande åtgärder både på EU- och internationell nivå.
– Det blev därför en stor överraskning att Sverige ofta, både inom EU och i förhandlingarna om WHOs ramkonvention för tobakskontroll, samverkade med de länder som har stora tobaksindustrier och i vars intresse det ligger att motarbeta och försena nya initiativ för tobakskontroll.
– Det är inte vad vi förväntade oss av Sverige.

Det var i fjol som EU-kommissionen inledde en öppen konsultation via webben om en översyn av det s k Tobaksproduktdirektivet från 2001. Syftet är att samordna och förbättra medlemsländernas förebyggande åtgärder för att minska tobaksbruket som årligen kräver 650 000 liv inom unionen.
Ett rökfritt Europa är det slutgiltiga målet för Europaparlamentet som krävt översynen av direktivet.

I EUs konsultationsdokument fanns möjlighet att välja mellan alternativa förslag om skärpningar eller oförändrade regler på sex områden.
Ett av alternativen som EU föreslår är obligatoriska bildvarningar på cigarettpaketen. I dag finns det bara rekommendationer att använda de varningsbilder som godkänts av EU. Globalt har ett 50-tal länder varningsbilder.

Regeringen går mot förslaget om obligatoriska bilder och tycker att det räcker med dagens rekommendationer. Den säger också att Sverige är mycket negativt till neutrala tobaksförpackningar som skulle blockera den sista kanalen för tobaksbolagens marknadsföring.

En annan broms för marknadsföringen är s k dold försäljning som innebär att tobaksvaror inte får exponeras på säljställena. Något som t ex Norge och Island har och Finland beslutat införa. På den punkten säger regeringen att åtgärder riktade mot säljställen bör lämnas till varje land att bestämma.
Ett förslag om förbud mot smaktillsatser, som används av industrin för att locka tonåringar att börja röka eller snusa, vill regeringen begränsa att omfatta endast ”farliga” tillsatser. Flera länder, som t ex USA och Kanada, förbjuder smaktillsatser som uppenbart används för att locka barn och tonåringar.

I Sverige har frågan om fortsatt exportförbud av svenskt snus till andra EU-länder varit mest uppmärksammad. Alternativen där var fortsatt förbud, att ta bort förbudet eller förbjuda alla typer av rökfri tobak. Regeringen anser att förbudet bör tas bort och svenskt snus likställas med andra tobaksprodukter på EUs inre marknad.

Läs vidare