– Den ökade försäljningen av e-cigaretter är oroande eftersom de riskerar att locka ungdomar in i tobaksbruk, säger psykolog Barbro Holm Ivarsson, tobaksavvänjningsexpert och ordförande i Psykologer mot Tobak.

– Dessutom befarar jag att e-cigaretter också kan bidra till återfall i cigarettrökning hos rökare som försöker sluta. Genom att använda e-cigaretter behåller man vanan att röka.

E-cigaretter ser ut som vanliga cigaretter, men är tillverkade i rostfritt stål. I e-cigaretten sätts en patron med en vätska med olika kemikalier och smakämnen, men inte tobak. Det finns patroner både med och utan nikotin. Patroner med nikotin är i dag inte tillåtna i Sverige eftersom Läkemedelsverket klassat dem som läkemedel och inte har godkänt någon sådan produkt. Det är dock inte svårt att få tag i även e-cigaretter med nikotin på Internet i Sverige. E-cigaretten är batteridriven och vätskan omvandlas genom upphettning till ånga som man andas in och blåser ut som rök.

Psykologer mot Tobak och de övriga fyra organisationerna i Yrkesföreningar mot Tobak, YmT – Läkare, Tandvård, Sjuksköterskor respektive Lärare mot Tobak – har enats om en gemensam rekommendation när det gäller e-cigaretter.

– Vi i YmT rekommenderar att e-cigaretter inte ska få användas någonstans där man i lag eller policy bestämt att det ska vara rökfritt, till exempel på restauranger, i hälso-och sjukvården, på arbetsplatser och i skolorna, säger Barbro Holm Ivarsson.

Det finns två skäl till denna rekommendation. Det ena är att e-cigaretternas innehåll och hälsoeffekter än så länge är mycket dåligt kända. Det andra är att användning av e-cigaretter i rökfria miljöer skulle kunna göra det mycket svårt att se till att rökförbudet följs.

– E-cigaretter är så lika vanliga cigaretter att det vore förödande om man kunde ligga i sjukhussängen eller sitta på restaurangen och röka e-cigarett. Hur ska människor i omgivningen kunna veta vilken typ av cigarett det handlar om? Det skulle bli kaos, säger Barbro Holm Ivarsson.

Hon framhåller att e-cigaretter med nuvarande kunskapsläge inte kan rekommenderas som rökavvänjningshjälpmedel

– Vi kan inte kan utesluta att e-cigaretter skulle kunna underlätta rökavvänjning, men det behövs studier för att vi ska få veta hur det är med den saken. Sådana studier saknas i dag.

Barbro Holm Ivarsson påpekar också att det finns skäl att misstänka att tobaksindustrin har ett finger med i spelet med e-cigaretter. Det är inte ovanligt att vätskeampullerna till e-cigaretter har namn som direkt för tanken till cigarettmärken. Det finns även exempel på att e-cigarettpaket utformas så att de är förvillande lika exempelvis Marlboropaket.

– Det ligger i tobaksindustrins intresse att öka den sociala acceptansen för rökning och att få rökare att behålla vanan att hålla i en cigarett. Till båda dessa saker kan e-cigaretter bidra.

Några länder har förbjudit e-cigaretter, medan andra ännu tvekar om hur de ska behandlas. EU-kommissionen föreslår i förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv att e-cigaretter ska omfattas av direktivet. Många hoppas nu att en sådan reglering ska skapa mer ordning och reda på den vildvuxna e-cigarettmarknaden, inte minst i vårt land. Detta kommer i så fall att dröja flera år till.

Psykologer mot Tobak har sammanställt den aktuella kunskapen om e-cigaretter.

Läs vidare