Tillverkning och marknadsföring av tobaksvaror har alltid handlat om att skapa och underhålla ett nikotinberoende. För varje årtionde under 1900-talet har kunskapen om rökningens hälsoeffekter ökat. Samtidigt har tobaksindustrins agerande präglats av förnekelse och bagatellisering. Samhällets försummelse att inte tillämpa ordinära konsumentsäkerhetsprinciper när det gäller tobaksprodukter är minst sagt bisarr.

Genom bland annat tillkomsten av WHOs tobakskonvention 2005, som innefattar alla tobaksprodukter, har världssamfundet gradvis vaknat och insett behovet av åtgärder.

Tobaksindustrin produktutvecklar

Tobaksindustrin har insett att den traditionella cigaretten har gjort sitt som pålitlig kassako. En intensiv produktutveckling pågår därför, bland annat genom utvinning av rent nikotin ur tobaksplantan och utveckling av elektroniska apparater som förångar eller värmer upp innehållet. För att attrahera unga tillsätts tusentals olika smakämnen.

Den nya rapporten, Addiction at any cost, från Universitetet i Bath i England, beskriver utvecklingen där tobaksbolagens fortsätter sin aggressiva marknadsföring i länder där hälsopolitiken inte kan skydda befolkningen.

Också vårt samhälle är dåligt förberett på nya produkter. Vi ser därför med tillfredsställelse att regeringen nu tillsätter en utredning (Dir. 2020:9) för att ”säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter och, vid behov, tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror”.

Barnkonventionen påverkar tobaken

Regleringen ska gälla dagens produkter och ta höjd för tänkbara kommande produkter. Inte minst glädjande är att: ”Alla förslag till reglering ska utgå från att de ska skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.” Barnkonventionens intåg som svensk lag sedan årsskiftet börjar märkas.

Minst lika viktigt är den avslutande påminnelsen om att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen. Därför ska ”folkhälsopolitiken skyddas från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.”

Barns mående och framtid är en folkhälsofråga, inte en blockpolitisk fråga. Vi välkomnar därför denna utredning.

Göran Boëthius, ordförande Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Hans Gilljam, ordförande Läkare mot Tobak

Mona Wahlgren, ordförande Sjuksköterskor mot Tobak

Lena Sjöberg, ordförande Tandvård mot Tobak

Ywonne Wiklund, ordförande Psykologer mot Tobak

Ingrid Talu, ordförande Lärare mot Tobak

 

Läs debattartikeln i Göteborgsposten

Läs vidare