Med domen får Läkemedelsverket rätt i sitt beslut i oktober 2013 att förbjuda Malmöföretaget The Trade Team i Vintrie AB att sälja e-cigaretter och övriga e-produkter med nikotin, med motiveringen att de måste betraktas som läkemedel, men inte godkänts som sådana.

Företaget överklagade beslutet i förvaltningsdomstolen som beslutade att tillfälligt upphäva förbudet i väntan på en slutgiltig dom.

Enligt domen får företaget rätt att sälja sina e-produkter om de inte innehåller nikotin.

Studier visar att nikotinet i de aktuella produkterna har en farmakologisk effekt. Av en sammantagen bedömning. står det i domen, följer därför att produkterna är läkemedel enligt läkmedelslagens definitioner.

Eftersom de inte är godända för försäljning får de inte säljas.

Nikotin har en väl etablerad medicinsk användning, framför allt i läkemedel för rökavvänjning, framhåller domstolen. Det finns ett antal godkända läkemedel som innehåller nikotin som t ex plåster, tuggummin, sugtabletter i styrkor från ett milligram och uppåt. Det är läkemedel som lindrar abstinensbesvär vid rökavvänjning.

Domen framhåller att nikotin är ett potent gift, med en dödlig dos på 40-60 milligram för vuxna.

De aktuella produkterna ger en relativt hög nikotindos. E-juicen innehåller t ex 24 milligram per milliliter, vilket ger en dygnsdos på 16-32 milligram. En jämförelse kan göras med en godkänd inhalationsvätska som ger en dygnsdos på 24-48 milligram.

Läkemedelsverket framhåller i ett yttrande att det avgörande är att samtliga produkter i beslutet kan med hänsyn till nikotininnehållet ge förgiftningssymtom vid överdosering eller felanvändning.

Enligt EU-direktiv och beslut i EU-domstolen krävs också en medicinsk avsikt med en produkt för att den ska kunna klassificeras som läkemedel.

Enligt EUs tobaksproduktdirektiv, som trädde i kraft i maj i år, ska medlemsstaterna själva bestämma om e-cigaretter ska klassas som vanliga tobaksprodukter eller som läkemedel. Frågan för svensk del tas upp i den utredning som nyligen tillsattes för att anpassa lagarna till tobaksproduktdirektivets regler.

Läs vidare