Martina Pötschke-Langer, ordförande för ECToH och ordförande i German Smokefree Alliance, sa under sitt invigningstal att konferensen är ett fantastiskt tillfälle för deltagarna att lära av varandra över landsgränserna för att stärka alla i arbetet med att minska tobaksskadorna. Tysklands biträdande hälsominister lyfte under invigningen hur viktigt det är att förhindra att barn och unga börjar med tobak, och att samarbete är nyckeln till framgång för att kunna skydda kommande generation från ohälsa och död på grund av tobaksbruk.

Åtgärder som fungerar
Många föreläsningar fokuserade på strategier för att minska tobaksbruket. Patricio Marques, som arbetat många år på Världsbanken, pratade om hur höjda skatter kan bidra i det preventiva arbetet. Han sa också att detta inte var något nytt som uppkommit de senaste 20 året, samtidigt som han visade ett citat av Adam Smith från 1776:

”Sugar, rum and tobacco are commodities which are nowhere necessaries of life, which are become objects of almost universal consumption, and which are therefore extremely proper subjects of taxation”.

Det finns en mycket stark evidens för att skattehöjningar sannolikt är den mest effektiva enskilda åtgärden att minska tobaksbruket. I de EU-länder som har höga priser på tobak på grund av högre skatter ser man en tydlig minskning av bruket. Höjda skatter leder också till minskad ojämlikhet i hälsa, enligt Patricio Marques.

– Tobaksskatt är nämligen en win win win för folkhälsa, nationell resursmobilisering och jämlikhet. Om intäkterna från de höjda skatterna dessutom investeras inom hälsoområdet, som bättre sjukvård för låginkomsttagare, blir vinsterna ännu större.

Professor Marques skickade också med några råd i slutet av föreläsningen. Ett av råden var att se till att befolkningen får kännedom om att inkomster från höjd tobaksskatt kommer att användas till insatser för bättre folkhälsa, eftersom det påverkar allmänhetens inställning till skattehöjningarna positivt. Ett annat råd är att regeringar ska se till att konsumenterna får veta att prishöjningen inte kommer att bli en engångsföreteelse, utan att priserna kommer att fortsätta att gå upp. Det bidrar till ökad motivation att sluta.

I en annan föreläsning gjorde Professor Geoffry Fong, grundare och chef för ITC projektet (International Tobacco Control Policy Evaluation Project) – ett projekt som syftar till att undersöka effekten av olika tobakspolitiska åtgärder i 29 länder, en översikt över forskningsresultat från projektet. Resultaten visar att de fem nyckelfaktorerna i FCTC, till exempel reklamförbud inklusive exponeringsförbud och reklamfria tobaksförpackningar, rökfria miljöer och skatter, har goda effekter på tobaksbruket. Professor Fong lyfte bland annat just skatter och visade att det finns vetenskaplig evidens för att det skattesystem som fungerar bäst är det system som innebär lika höga skatter för alla typer av tobak.

Lena Sjöberg, kanslichef för YMT, uppskattade att få en genomgång av forskningsresultatet från ITC.

– Det finns så lite svensk forskning kopplat till olika åtgärder, så det är väldigt positivt att få höra att de här åtgärderna verkligen har effekt. Och eftersom flera av länderna som är med i ITC-projektet är så pass lika Sverige skulle vi troligen få samma effekter i Sverige, till exempel av införande av reklamfria tobaksförpackningar, säger hon.

Irland är ett av de länderna som sedan flera år har reklamfria tobaksförpackningar och varit med i ITC:s studierna. Fenton Howell, läkare och ordförande för nästa världskonferens på Irland, berättade om de goda effekterna av regleringen. I frågestunden efter hans dragning fick han frågan om vem som var den drivande kraften för att få igenom lagförändringen. Svaret blev att det inte var en person som drev fram förändringarna. Det var representanter från regeringen, cancerföreningar och många andra grupper, alla med ett intresse att minska tobaksbruket och dess skadekonsekvenser, som gick samman och drev frågan. Utmaningen var att de, för att kunna arbeta mot det gemensamma målet, behövde komma överens.

– Genom att vi gjorde det, istället för att kämpa emot varandra, blev vi starka och lyckades.

I en annan föreläsning om reglering av tobak och nikotinprodukter berättade Dr Hanna Ollila om hur man samarbetar i Finland för att nå ”Tobaccofree Finland 2030” som är deras motsvarighet till Sveriges Tobacco Endgame 2025.

Ingrid Talu, från Lärare mot Tobak (LrmT) var imponerad av Finlands arbete.

– De hade spaltat upp alla samarbetsorgan på en bild och det blir så tydligt att vi i Sverige behöver samarbeta mer. Till exempel behöver vi få med oss livsmedelshandeln. Om vi skulle lyckas med det skulle vi kunna få till ett exponeringsförbud även i Sverige, något som varit omöjligt att få igenom hittills.

Ingrid Talu lyfter också att Sverige har ett problem som många andra länder inte har; det svenska snuset.

– Snuset är en av orsakerna till att tobaksindustrin lyckas skapa så stora problem när det gäller det preventiva arbetet. Det fördröjer hela processen. Rökningen går ned i alla länder, men till skillnad mot andra länder går inte det totala tobaksbruket ned i Sverige eftersom vi har ett så stort antal snusare, framför allt bland män.

Tobaksindustrins metoder

Anna Gilmour, Tobacco Control Research Group och professor på Baths Universitet i UK, pratade om hur ”harmreduction” används av tobaksindustrin som en marknadsföringsstrategi. Tobaksindustrin erbjuder konsumenter alternativ som de påstår är mindre skadliga för hälsan där motivet inte direkt är att värna om folkhälsan utan mer handlar om att deras intressen är hotade av en minskad marknad för traditionella cigaretter, menar Anna Gilmour. Begreppet harmreduction används idag flitigt av tobaksindustrin i många olika sammanhang.

– Det är inte nytt att tobaksindustrin använder begreppet, men det är mer komplext nu med alla nya produkter, säger hon.

En av de saker industrin vill uppnå genom att använda begreppet är förstås en ökad tobaksförsäljning, för att öka intäkterna. Och de har lyckats, visar Anna Gilmour. Tobaksbruket ökar återigen globalt och det beror på att nya produkter, som e-cigaretter och heat not burn, lockar nya användare, framför allt bland barn och unga.

Som alla inom den tobakspreventiva världen också känner väl till jobbar tobaksindustrin inte bara med harmreduction-retoriken för att nå konsumenter, utan också som ett sätt att påverka beslutsfattare att ta beslut som gynnar försäljning av de nya produkterna.

– Därför är det så viktigt att tobaksindustrin och deras frontgrupper inte på något sätt ska ha något inflytande på folkhälsopolitiken när det gäller tobakskontroll, sa Anna Gilmour.

Tyvärr har de haft och har fortfarande påverkan, enligt Anna Gilmuor. Ett tydligt exempel på det är hur det ser ut i Italien, som var ett av de första länderna att sälja htp-produkter. Dr Alessansandra Lugo, från IRCCS (Farmakologiska Institutet) i Milano visade hur bland annat regler kring skatter skiljer sig mellan traditionella cigaretter och htp i Italien, vilket sannolikt är ett resultat av lobbyingen.

– Skatten på traditionella cigaretter är 76%, medan det bara är 33% skatt på produkter av typen heat not burn. En annan viktig skillnad är att reklam är förbjudet för traditionella cigaretter, men inte för htp.

Dr Alessandra Lugo berättar att många politiker, från olika partier, har haft kontakt med tobaksindustrin och att det delats ut donationer från tobaksindustrin både inom politiken och inom andra typer av organisationer. Till exempel mottog Röda korsen en donation från Philip Morris efter en jordbävning 2017. Även forskare har tagit emot pengar från industrin.

I Nederländerna har man försökt att stoppa tobaksindustrin. Advokaten Bénédict Ficq berättade med stort engagemang att man försökt dra tobaksindustrin inför rätta utifrån Nederländernas lagar om kriminell aktivitet. Ett argument för att göra det var att industrin tillsätter så många olika substanser som konsumenter inte vet om. Till exempel gör tillsatser som underlättar inhalation att människor inte reagerar adekvat på inhalation av rök. Den naturliga fysiska reaktionen att må dåligt av att inhalera giftiga ämnen i lungorna slås ur spel.

– Den här påhittigheten är något som vi tyckte borde falla inom våra kriminella lagar, sa Bénédict Ficq.

Hon tycker absolut att tobaksindustrins metoder är ett bedrägeri som regeringar inte reagerar mot i den utsträckning som de borde.

– Man säger att människor röker av fri vilja, men industrin gör allt för att äga deras fria vilja.

Margaretha Haglund från Tobaksfakta var en av de som var på föreläsningen.

–  Försöket att dra tobaksindustrin inför rätta visar att det börjar växa fram en stor rörelse för att tobaksindustrin inte ska kunna fortsätta kunna ta livet av folket. Det är helt enkelt inte rimligt att man blir sjuk alternativt dör om man använder tobaksindustrins produkter som de är avsedda, utan att samhället ingriper mera, säger hon. Tänk om avsikten med att tillverka bilar var att folk ska krocka och skadas alt dö skulle de få säljas då? Knappast!

Mänskliga rättigheter viktigt argument

Betydelse av gemensamma argument för att åstadkomma förändring lyftes i många föreläsningar under de dagar konferensen pågick. Ett argument som skulle kunna användas betydligt mer är just den mänskliga rättigheten till ett tobaksfritt liv. I en föreläsning i ämnet lyfte Laurent Huber, Chef för Action on Smoking & Health (Ash) i USA regeringars skyldighet att utifrån ett flertal konventioner om mänskliga rättigheter skydda sina medborgare från tobaken och tobaksindustrin. Han sa till exempel att ingen regering har några ursäkter för att inte arbeta med tobaksfrågan utifrån mänskliga rättighet perspektivet. Under föreläsningen gick han igenom många av de lagar, konventioner, bestämmelser och verktyg som kan användas för att stötta det tobakspreventiva arbetet.

Laurent Huber och Kelsey Romeo-Stuppy, från ASH, pratade om tobak och mänskliga rättigheter.

– Det är viktigt att vi använder det stöd som finns. Om vi inte gör det är det vårt fel om vi inte når de mål vi satt upp sa Laurent Huber.

Kelsey Romeo-Stuppy, också från ASH visade att förändringar inom andra hälsofrågor tidigare har lyckats genomföras tack vare att man använt argumentet mänskliga rättigheter som till exempel i arbetet med att minska HIV och AIDS. Hennes råd till föreläsningsdeltagarna var att ta reda på vilka mänskliga rättigheter deras land har ratificerat och använda dessa som påtryckning i arbetet med att minska tobaksbruket.

Laura Graen, som i flera år arbetade på organisationen Unfairtobacco i Tyskland, pratade om tobakskontroll utifrån barns rättigheter. Hon pratade bland annat om att socioekonomiska aspekter påverkar hur utsatta barn blir. Till exempel utsätt bara 2 procent av barnen i höginkomstfamiljer för passiv rökning, men 20 % av barnen i låginkomstfamiljer.

– Det är onekligen våld på barns mänskliga rättigheter att utsättas för tobak, sa hon.

Belgien är ett gott exempel på hur man i en bred koalition med många olika partners med barnen som utgångspunkt har arbetat för att påverka politiken. Danielle van Kalmthout, från The Belgian Alliance for a Smokefree Society, berättade att man förutom reklamfria tobaksförpackningar även lyckats införa ett förbud mot rökning i bilar där barn är passagerare.

Vidar Albinsson, från psykologer, socionomer och hälsovetare mot Tobak (PmT) tycker att det är intressant hur Belgien har gått tillväga och hoppas att Sverige ska lyckas uppnå samma resultat via den nya barnrättslagen som infördes i januari i år.

– Genom att hänvisa till artiklar i olika konventioner kan vi få mer kraft i det tobakspreventiva arbetet. I Sverige kan vi använda barnrättskonventionen/lagen, konventionen för kvinnors rättigheter, konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tobakskonventionen men även till exempel Agenda 2030 – mål 3 (hälsa och välbefinnande) – som har en specifik skrivning om tobakskonventionen.  Använder vi många regelverk som säger samma sak, stärks argumentationen tror Vidar Albinson.

Katarina Östergren från Region Sörmland och Danielle van Kalmthout pratade o passiv rökning bland barn. Foto: Cecilia Elander

Katarina Östergren från Region Sörmland, som bland annat varit med och tagit fram filmen ”skydda barn mot tobaksrök” var också på föreläsningen om mänskliga rättigheter. Efteråt pratade hon med Danielle van Kalmthout. Katarina Östergren berättade om det material som regionen tagit fram som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i deras arbete att motivera föräldrar att skydda sina barn från tobaksrök.

– Det kändes väldigt positivt att kunna ge Danielle ett underlag som kan bidra i deras strävan att minska barns exponering för tobaksrök. Att kunna dela material med varandra är verkligen ett gott exempel på vilka positiva effekter en sån här konferens kan ha. Många har små resurser för det tobakspreventiva arbetet, så det är bra om vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt hela tiden.

Utmaningen att skydda unga från nya produkter
Det är inte bara passiv rökning barn behöver skyddas mot. Att nya produkter, som e-cigaretter och htp, har fått så stor spridning bland barn och unga var ett problem som många föredragshållare lyfte.  Birgitta Enmark, från Tandvård mot Tobak, märkte tydligt av att det de nya produkterna lyftes på ett annat sätt än förra gången konferensen genomfördes.

– Man börjar förstå att det här är ett stort problem. Det var så många föredragshållare som pratade om nya produkter och konsekvenserna. När vi var på ECToH- konferensen i Portugal för tre år sedan var det inte alls lika dominerande.

Hon menar att det är så tydligt att tobaksindustrin har förstått att slaget om vanliga cigaretter är förlorat i västvärlden och man då måste man ha nya produkter för att skapa ”nya nikotinberoende”.

– Det är ju därför de tar fram produkter som riktar sig mot barn, med smak och utseende som attraherar barn och unga. Jag ställer mig mycket tveksam till att en vuxen som vill sluta röka vill ha en tobaksprodukt med till exempel hubbabubba-smak.

Att tobaksindustrin kan kringgå lagar om förbud mot marknadsföring genom att använda sociala medier är ett relativt nytt problem. Men även de som arbetar med tobaksprevention använder sig numer av sociala medier, med goda resultat. Eric Asche från Truth USA berättade i en föreläsning om hur man genom Truth i jobbat för att minska risken för att unga ska börja med de nya produkterna.

Nina Krogh Larsen från Sundhetsstyrelsen visade hur man i Danmark valt att gå ut till unga mellan 14–19 år med hjälp av sociala medier.

– Frågan är hur man designar en kampanj i sociala medier som verkligen når fram till dem?

Ett sätt enligt de danska erfarenheterna är att det kan vara framgångsrikt använda personliga berättelser. Humor är också bra, liksom att engagera kända influencers.

Thea Emmerling, från DG 5 (hälsoavdelningen) på EU KOM där hon är ansvarig för tobaksenheten berättade i en föreläsning om hur EU ser på de nya produkterna. Ann Post, kanslichef på Tobaksfakta, uppskattade hennes genomgång.

– Vitsen med EU blir så tydlig. EU-samarbetet det gör det lättare att uppnå förändring än om varje enskilt land ska stifta sina egna lagar. Att i princip alla länder i EU har ratificerat FCTC, och att EU kontrollerar om länder följer just den lagstiftningen som är EU-gemensam, till exempel pris, tobaksreklam och produktmärkning, har stor betydelse i det tobakspreventiva arbetet.

Nästa konferens
Efter fyra dagar hade de svenska deltagarna hunnit fått mycket bra fakta och inspiration från såväl föreläsare som andra deltagare. Margareta Panzar från Psykologer mot Tobak var en av de svenska deltagarna som uppskattade att träffa kollegor från hela Europa.

– Man får verkligen en känsla av att det är många som jobbar med den här frågan i olika länder. Det blir så tydligt att det tänks och görs, och verkligen jobbas på, och det känns upplyftande.

Nästa konferens kommer att vara i Madrid om tre år. Birgitta Enmark reflekterar över vad som kommer att lyftas då.

– I år var det väldigt lite om hur tobak påverkar miljön negativt. Jag kan tänka mig att den frågan kommer att lyftas upp betydligt tydligare på agendan på nästa konferens.

 

Läs vidare