I takt med att människor blir fullt ut medvetna om hälsoriskerna med tobaksrökning, ökar det kommersiella intresset för att marknadsföra produkter som tillfredsställer de beroende rökarnas nikotinsug på ett sätt som kan påstås vara mindre farligt än rökning. I Sverige jämför snustillverkarna gärna snuset med cigaretter och samma utveckling finns i bl a USA där många nya produkter har lanserats. FDA har tillsynen över dessa produkter också och för närvarande en översyn av området. Ett av syftena är att bestämma vilka krav en produkt måste leva upp till för att få säljas med beteckningen ”skademinskande” (modified risk). Enligt planerna kommer någon typ av föreskrifter att publiceras under våren.

Som ett led i översynen har FDA beställt en rapport av Institute of Medicine. Det är denna rapport som nu är klar. Institute of Medicine understryker att i dagsläget finns det mycket lite kunskap om de nikotinprodukter som tillverkarna hävdar är mindre farliga än cigaretter. Både de rökfria produkternas egna hälsoeffekter och deras förmåga att minska hälsoskadorna av rökning är otillräckligt utforskade.

Ett problem som kommittén diskuterar är att tobaksindustrin ofta ligger bakom även de nya produkterna och att denna industri av historiska skäl åtnjuter lågt förtroende hos allmänhet och myndigheter. Eftersom tobaksbolagen i det längsta försökte dölja farligheten hos cigaretterna, kan det vara svårt att lita på deras information om hälsoeffekter mm när det gäller de rökfria produkterna. En lösning vore, skriver kommittén, att låta produkterna granskas av oberoende experter, godkända av FDA.

– För närvarande råder brist på vetenskapliga bevis kring hälsoeffekterna av sk riskminskande tobaksprodukter. Och tobaksindustrin saknar den trovärdighet, expertis och infrastruktur som behövs för att få fram sådana bevis, sade Jane Henney, kommitténs ordförande, när rapporten offentliggjordes.

– Att låta en tillförlitlig tredje part övervaka forskningen om de nya produkterna skulle kunna bidra till att få fram trovärdiga data.

Här kan du ladda ned hela rapporten på engelska.

Läs vidare