I början av 2000-talet planade minskningen ut. Ett resultat av att både allmänhet och beslutsfattare uppfattade det minskade rökandet som bevis för att problemen med tobaksbruket var lösta.

I det läget beslöt Barack Obamas administration att ta nya tag mot tobaksskadorna. Fortfarande avlider varje år 443 000 amerikaner i förtid av rökning, 50 000 av dem på grund av andras rök. Kostnaderna för vård av sjuka rökare och produktionsbortfall är 193 miljarder dollar per år.

Under ledning av hälsominister Kathleen Sebelius utvecklades en strategisk aktionsplan som ledde till nya lagar 2009 och 2010.

En ny rapport från hälsodepartementet redogör för de insatser som aktionsplanen lett till. Förutom att sprida den informationen är syftet också att ruska om opinionen och påminna om att tobakens hälsoproblem fortfarande är enorma.

Målet på sikt är att åstadkomma ett samhälle befriat från dödsfall orsakade av tobak.

De närliggande målen är:

  • Minska tobaksbruket bland såväl unga som vuxna
  • Minska rökdebuterna bland barn och unga vuxna
  • Ökad rökavvänjning bland vuxna rökare
  • Minska utsattheten för passiv rökning

Bland det som aktionsplanen lett till är att 200 miljoner dollar satsats på stöd till förebyggande åtgärder i kommuner, counties och delstater. I USA finns på samtliga dessa nivåer möjlighet att införa egna och strängare lokala regler.

På det nationella planet har de nya lagarna gett federala myndigheter ökade möjligheter att ingripa när det gäller försäljning, distribution och marknadsföring av såväl cigaretter som rökfri tobak för att göra dem mindre tillgängliga och attraktiva för barn och ungdomar.

Myndigheten Food and Drug Administration, FDA, har i uppgift att driva kampanjer, informera och utbilda om tobakens skadliga innehåll för att minska rökdebuter och öka rökavvänjningen. Kampanjerna ska utvärderas rigoröst för att bli så effektiva som möjligt.

2009 infördes nya och större hälsovarningar på snus och andra rökfria produkter.

Varningsbilder

2011 kungjorde FDA att varningsbilder ska införas på 50 procent av båda sidorna av cigarettpaketen. Samma varningar ska finnas i den tillåtna reklamen för cigaretter med 20 procent av annonsutrymmet.

I en lag om hälsoförsäkringar för barn ingick en höjning av den federala tobaksskatten till över en dollar (varje delstat har dessutom egen skatt). Man beräknar att det höjda priset förebygger rökdebut hos två miljoner barn och får en miljon rökare att sluta röka, vilket innebär 900 000 färre förtida dödsfall på grund av rökning.

Sedan aktionsplanen börjat tillämpas har andelen dagligrökare minskat från 21 till 19 procent. Även om minskningen är blygsam innebär den att USA nu har tre miljoner färre rökare, varav hälften slipper dö i förtid, och en besparing för samhället på 44,5 miljarder dollar. Ett mål är att nå ner till 12 procent 2020.

För att det tobaksförebyggande arbetet ska fullföljas med full kraft bildades 2011 en styrkommitté som ska se till att lagarnas bestämmelser genomförs, att arbetet synkroniseras och att samarbetet och utbytet mellan olika instanser utvecklas.

Källa: U.S. Department of Health and Human Services, 15 augusti 2012

Läs vidare