Det är välkänt att daglig rökning ökar risken att börja använda alkohol på ett riskfyllt sätt och att utveckla alkoholmissbruk. Det finns också en hel del forskningsresultat som visar att det bland unga vuxna finns ett samband mellan då-och-då-rökning och alkoholproblem. Men när det gäller då-och-då-rökning och alkoholproblem har det varit oklart vad som vanligen kommer först. Denna fråga ville forskare vid Avdelningen för psykiatri, Yale University School of Medicine, försöka besvara.

Forskarna använde data från en stor nationell enkätstudie om alkoholvanor och hälsa. De studerade utvecklingen för unga vuxna som var 18-25 år under perioden 2001-2002 genom att jämföra med uppgifter om samma personer under 2004-2005.

Analysen visade att både de som rökte dagligen och de som rökte då och då vid första undersökningstillfället hade högre risk för alkoholproblem än de som inte rökte alls. Det gällde såväl faran för att utveckla riskbruk av alkohol som mer uttalade missbruksproblem.

Forskarnas slutsats är att då-och-då-rökning bör ses som en varningssignal om förhöjd framtida alkoholrisk. De rekommenderar fortsatt forskning för att utveckla effektiva metoder att tidigt fånga upp då-och-då-rökare i riskzonen. De säger också att tidigt insatt tobaksavvänjning även kan ha positiva effekter genom en minskning av alkoholrelaterad ohälsa.

Studien är publicerad i tidskriften Drug and Alcohol Dependence, länk.

Läs vidare