– Vi måste bli bättre på att se frågor om tobak ur barnens perspektiv. Barnperspektivet tappas alldeles för ofta bort när vi exempelvis diskuterar ny tobakslagstiftning. Det är som att vi tror att det räcker med åldersgränsen för att skydda våra barn mot olika effekter av tobaksbruket och mot marknadsföring av tobak, säger Sara Sanchez Bengtsson, internationell sekreterare inom Tankesmedjan Tobaksfakta.

Hon leder ett samarbetsprojekt som Tankesmedjan Tobaksfakta nu drar igång för att sätta fokus på barns rättigheter i tobaksdebatten. Projektet omfattar barn och ungdomar i Sverige i åldrarna 0-18 år.

-Vi vill tydliggöra hur de påverkas hälso- och attitydmässigt i dagens situation och lyfta fram frågor som är särskilt viktiga för dem, säger Sara Sanchez Bengtsson.

– Ett exempel är marknadsföringen av tobak där ett exponeringsförbud skulle kunna ge unga ett bättre skydd. Ett annat exempel är passiv rökning som fortfarande drabbar många barn.

FNs konvention om barnets rättigheter antogs av generalförsamlingen 1989. Den slår bl a fast att alla världens barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Tankesmedjan Tobaksfakta anser att det är dags att på allvar fundera över vad t ex detta innebär när vi diskuterar tobaksprevention.

– Att ha ett barnrättsperspektiv är att alltid ha barns rättigheter för ögonen, framhåller Sara Sanchez Bengtsson.

Tankesmedjan Tobaksfakta har bjudit in en rad organisationer med intresse för barnrättsfrågor till en serie samtal. I ett första steg är målet att kartlägga det arbete som görs i Sverige idag för att föra fram barns rättigheter och arbetet om unga och tobak. I nästa steg ska projektet leda fram till ett dokument med ett antal rekommendationer till lagstiftare och andra beslutsfattare. Hur kan vi bli bättre på att skydda våra barn och ungdomar mot tobakens skadeverkningar och tobaksindustrins påverkan? För att nå fram till de rekommendationerna kommer projektdeltagarna att analysera den internationella Tobakskonventionen ur ett barnrättsperspektiv.

Tankesmedjan Tobaksfakta har en nollvision för tobaksskadorna i framtiden. För att närma sig förverkligandet av en sådan vision behöver man både göra det lättare för vuxna rökare och snusare att sluta använda tobak och minska riskerna för att unga börjar. Självklart har föräldrar och andra vuxna i barns och tonåringars närhet ett viktigt ansvar för att unga skaffar sig hälsosamma levnadsvanor. Man kan försöka att själv vara en bra förebild, man kan sätta gränser och man kan tala med sina barn.

-Det är klart att vi föräldrar måste ta vårt ansvar. Men dagens värld är en svår värld att vara förälder i. Man har mycket att tävla mot som påverkar barnen, säger Sara Sanchez Bengtsson.

-Samhället borde hjälpa oss att skydda våra barn, inte göra det svårare för oss.

Länk till FN-rapporten ”Tobacco and the Rights of the Child” från 2001.

Kontakt: sara.sanchez@tobaksfakta.se

Läs vidare