Visby den 16 september 2011

Till
Regeringen
Riksdagens talmän
Ledamöterna i riksdagens socialutskott och näringsutskott

Våra barns hälsa är viktigare än snusindustrins kommersiella intressen

Undertecknande deltagare i den 15e LUFT-konferensen har under två dagar diskuterat problem och möjligheter i det tobaksförebyggande arbetet, bl a lagstiftning, tillsyn, information och avvänjningsstöd. Vi arbetar inom hälso- och sjukvården, skolan, kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer och innehar landets samlade erfarenhet och kompetens inom det praktiska förebyggande arbetet.

Vi ser idag tecken på att tobaksbruket ökar bland barn och unga. Vi bedömer att detta har samband med att regeringen inte längre ger samma entydiga politiska stöd som tidigare till det tobaksförebyggande arbetet i enlighet med WHOs Tobakskonvention.

Ett av uttrycken för denna ändrade inställning är regeringsföreträdares energiska ansträngningar att sprida snuset utanför Sverige. Det ger både inom och utom landet en signal om att kommersiella intressen väger tyngre än våra barns hälsa. Detta förhållningssätt uttrycker också en nonchalans gentemot de förpliktelser och det ansvar som Sverige påtagit sig genom ratificeringen av Tobakskonventionen.

Vi vädjar till regering och riksdag att ompröva stödet till snusindustrin – våra barns hälsa står på spel.

Läs vidare