Folkehelseinstituttet, Norges motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i Sverige, har på uppdrag av det norska hälsodepartementet uppdaterat en rapport från 2014 om hälsorisker vid snusanvändning. Rapporten baseras på en systematisk översikt av tillgänglig forskning rörande personer som använder svenskt snus jämfört med människor som inte gör det, kunskap om snusingrediensernas egenskaper, djurstudier med snus och på kunskap om hälsoskador vid användning av andra tobaksprodukter.

Tobaksindustrins egna studier har enligt uppdraget från hälsodepartementet inte tagits med i forskningssammanställningen.

Eftersom större delen av det snus som säljs i Norge produceras i Sverige gäller rapporten hälsoeffekter vid bruk av svenskt snus.

Rapporten kommer fram till nedanstående hälsorisker:

Cancer: Användningen av snus ökar sannolikt risken för cancer i matstrupen och bukspottkörteln, och det är möjligt att snus ökar risken för cancer i magsäcken och ändtarmen.

Det är möjligt att användningen av snus ökar dödligheten efter en cancerdiagnos

Diabetes och metaboliskt syndrom: Hög konsumtion av snus ökar sannolikt risken för typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom.

Kardiovaskulär sjukdom och högt blodtryck: Risken för att dö veckorna efter hjärtattack och stroke kommer sannolikt att öka, och det är möjligt att det finns en ökad risk att dö även på längre sikt efter stroke.

Användningen av snus ökar sannolikt risken för högt blodtryck.

Det är möjligt att risken att dö efter en hjärtattack kommer att halveras om snusaren slutar använda snus efter hjärtattacken, jämfört med om hen fortsätter att använda snus.

Graviditet: Om kvinnor använder snus under graviditeten finns det troligtvis en ökad risk för för tidig födsel.

Om kvinnor använder snus under graviditeten finns det en risk att barnet är dödfött, eller att kvinnan behöver förlösas med kejsarsnitt.

Det finns även risk för att det nyfödda barnet är litet, har lägre födelsevikt, har kortvarig andningsstörning, har läpp- eller gomspalt och ökad mängd nedbrytningsprodukter av nikotin i urinen.

Andra sjukdomar och hälsoresultat:
Det är möjligt att användningen av snus ökar risken för psykos, viktökning och fetma.
En studie visade att snusning minskar risken för att få Parkinsons sjukdom.

Folkhälsomyndigheten utvärderar det norska resultatet

När det gäller ingredienserna i snus är de tobaksspecifika nitrosaminerna de viktigaste och mest potenta cancerframkallande ämnena i tobak. Vid djurförsök utvecklar djuren cancer efter att exponering av dessa ämnen, enligt rapporten. International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificerar två av de tobaksspecifika nitrosaminerna, NNK och NNN, som cancerframkallande för människor.

IARC är Världshälsoorganisationen WHO:s och FN:s samarbetsorganisation och utför och samordnar forskning för att bekämpa cancer.

Folkhälsomyndigheten i Sverige håller för närvarande på att gå igenom och utvärdera materialet i den norska rapporten, säger Josefin Jonsson, chef för enheten för tobaksprevention till GP.

https://www.gp.se/nyheter/sverige/ny-norsk-rapport-visar-så-farligt-är-det-svenska-snuset-1.19302412

–Det finns hittills inget som får oss att ändra eller mildra de varningar som vi hittills gått ut med gällande hälsorisker som är kopplade till nikotin och snusanvändning. Däremot kan det i förlängningen bli så att vi går vidare med de rön som våra norska kolleger kommit fram till, säger hon.

Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta, är inte överraskad över resultatet:

– Den norska genomgången om snusets hälsorisker snarast förstärker kunskapen om att snus har allvarliga hälsoeffekter och är starkt beroendeskapande genom sitt nikotininnehåll. Dessa effekter, inte minst på den fram till 25-årsåldern mognande hjärnan, är allvarliga nog för att motivera att snus ska regleras lika starkt som övriga tobaks- och nikotinprodukter. Det gäller inte minst tillsatser av smakämnen för att attrahera och binda ungdomar till ett ofta livslångt liv som nikotinbrukare, säger Göran Boëthius i .

Läs hela rapporten Helserisiko ved snusbruk

Sluta Röka-linjen har en kortfattad sammanställning av hälsorisker vid snusning, Sanningen om snuset.

Snusanvändning i Norge

Nästan 20 procent av de norska männen och drygt 5 procent av kvinnorna använder snus dagligen. Ytterligare cirka 5 procent av männen och knappt 5 procent av kvinnorna använder snus ibland.

Användningen av snus är vanligast bland unga vuxna. 25 procent av männen och 15 procent av kvinnorna i åldern 16–24 använder snus dagligen.

De senaste decennierna har snusbruket i Norge ökat, särskilt bland unga vuxna och speciellt bland unga kvinnor.

De flesta snusare har tidigare varit rökare, men de senaste 15 åren har andelen person som har börjat snusa utan att tidigare ha rökt ökat.

Under perioden 2016–2018 hade 33 procent av män och 40 procent av kvinnorna inte rökt innan de började snusa. Detta är en ökning från perioden 2004–2006, då 23 procent av män och 12 procent av kvinnorna som använde snus aldrig hade rökt.

 

Läs vidare