Deras aktiebolag, som är i upplösning, dömdes att betala 1 520 000 kronor för brott i näringsverksamhet. Bolaget ska också betala 1 179 000 kronor till staten. Summan motsvarar det värde som den brottsliga verksamheten gett i utbyte.

Den kvinnliga partnern ska betala 6 000 kronor i dagsböter och mannen 15 600 kronor.

Hovrätten gick med sin dom på kammaråklagare Martin Bresmans linje, utom på en punkt som gällde krav på samhällstjänst för paret.

Tingsrättens tidigare friande dom motiverades främst med att omständigheterna i målet inte ansågs ge tillräckligt stöd för att paret haft tillräcklig kunskap om det rådande förbudet för utförsel av snus till andra EU-länder och vilket led i distributionen som har det rättsliga ansvaret. Den juridiska termen är ”rättsvillfarelse”, vilket utesluter rättsansvar.

Tingsrättens uppfattning på den punkten innebar att den också ogillade yrkandena om företagsböter och förverkandet av utbytet av den brottsliga verksamheten.

Åklagare Bresman åberopade en omfattande bevisning, i form av bl a e-post. Av den framgår att det fördes utförliga resonemang om olika sätt att ta sig runt utförselförbudet inom EU. Att de åtalade säger sig ha rådgjort med jurister och andra på Swedish Match innebär inte att de kan sägas ha saknat uppsåt.

Hovrätten finner att paret måste ha insett att den bedrivna internetförsäljningen innebar att de som företrädare för bolaget förde ut snus från Sverige till andra EU-länder och att det stod i strid med det särskilt föreskrivna förbudet för utförsel.

Med hänsyn till att verksamheten skett systematiskt och i större omfattning är brottet att anses som grovt, slår hovrätten fast.

Läs vidare