Tobaksfaktas enkät skickades via e-post till partiernas förstanamn på valsedlarna. Vi fick svar från alla partier utom Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Partiet Vändpunkt.

Här nedan kommer enkäten med partiernas svar. De fick också möjlighet att lämna kommentarer, de presenteras sist. 

1. EU har flera gånger uttryckt att snus inte är välkommet i EU. Anser ditt parti att Sverige ändå ska fortsätta ansträngningar att riva exportförbudet?

1 Ja: Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna

2 Nej: Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna

3 Vet ej: Liberalerna

 

2. I dag finns det bara skriftliga varningar på undersidan av snusdosorna. Bör snusförpackningar ha samma typ av varningar i både ord och bild som andra tobaksvaror?

1 Ja: Feministiskt initiativ, Miljöpartiet

2 Nej: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

3 Vet ej

 

3. WHOs Tobakskonvention anger tydligt att all tobak är hälsovådlig och skall så långt möjligt regleras på samma sätt. Bör Sverige reglera snus som andra tobaksprodukter i enlighet med Tobakskonventionen?

1 Ja: Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna

2 Nej: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

3 Vet ej

 

4. Snus stoppas i munnen och regleras därför i Sverige som ett livsmedel – trots att snus är en beroendeskapande tobaksprodukt. Bör Sverige reglera snus som en tobaksprodukt?

1 Ja: Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna

2 Nej: Moderaterna, Sverigedemokraterna

3 Vet ej: Liberalerna

 

5. Tobaksindustrin har sedan många år tillsatt smakämnen för att göra sina tobaksprodukter mer attraktiva för t ex unga personer. Bör snus innehålla frukt- eller godis-smaker?

1 Ja: Liberalerna

2 Nej: Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna

3 Vet ej

Ingen åsikt: Moderaterna

 

6. Med alltmer omfattande förbud för reklam för tobaksvaror har den enskilda förpackningen blivit den viktigaste ”reklampelaren”. Bör snus omfattas av samma begränsningar som cigaretter när det gäller exponering av produkterna i butiker?

1 Ja: Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna

2 Nej: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna

3 Vet ej

 

Övrigt – egen kommentar

Är det något du vill kommentera med anledning av enkätfrågorna?

Fredrick Federley, Centerpartiet

Sverige har i dag lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU. Det hänger sannolikt ihop med att Sverige också har lägst andel tobaksrökare i EU. De negativa hälsoeffekterna är betydligt större vid tobaksrökning jämfört med användning av snus. Vi tycker därför inte att det är rimligt att införa samma regleringar för snus som för tobaksrökning. Centerpartiets huvudingång är att säkerställa ett undantag för det svenska snuset i Sverige. Men i den mån frågan blir aktuell är vi beredda att verka för att det svenska snuset godkänns för försäljning inom EU.

 

Karin Karlsbro, Liberalerna:

Fråga 1: Vi vill värna det svenska undantaget, men har som parti inget ställningstagande om hur vi ser på att snus är förbjudet i andra länder.

Fråga 2: Snus bör regleras både som en tobaksprodukt och som livsmedel — eftersom det konsumeras som ett livsmedel behöver tillverkning och försäljning också följa de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på livsmedel.

Fråga 5: Vi tolkar frågan som att ni menar “Bör det vara tillåtet att smaksätta snus?” Snus är traditionellt sett smaksatt, och det tycker vi att det ska kunna vara även i framtiden. Men vi kan inte se att det finns något rimligt lagtekniskt sätt att skilja på smaksättningar som vänder sig till vuxna och smaker som vänder sig till barn.

Övrigt: Liberalerna delar er syn på riskerna med snus. De är mindre än riskerna med tobaksrökning, men nikotin är långt ifrån ofarligt när det konsumeras på andra sätt. Det är rimligt med tydliga begränsningar i hur snus får marknadsföras, krav på märkning etc — men det är samtidigt rimligt att begränsningarna är än mer kraftfulla för rökning.

 

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet:

En fråga som också är värd att fundera över när det gäller tobak och tobaksodling är att produktiv åkermark kommer att bli en bristvara i framtiden med anledning av klimatförändringarna. Tobaksproduktion kommer att få konkurrera med livsmedelsproduktion vilket utöver alla hälsoskäl också är en annan typ av skäl för en allmänt restriktiv hållning.

 

Tomas Tobé, Moderaterna:

Fråga 1: Export av svenskt snus kan medverka till att minska tobaksrökningen inom EU, vilket märkbart skulle förbättra folkhälsan. Det skulle samtidigt leda till fler jobb i Sverige.

Fråga 2: Det ska ske en tydlig åtskillnad mellan bruk av snus och tobaksrökning. Det gäller till exempel varningstexter. Snus är ingen hälsoprodukt. Den bidrar emellertid till att minska antalet tobaksrökare i Sverige, vilket i förlängningen minskar antalet tobaksrelaterade fall av cancer.

Fråga 3: Moderaterna anser inte att alla tobaksprodukter kan jämställas med varandra. Det är en väsentlig skillnad i farlighet mellan t.ex. tobaksrökning och bruk av snus. Ansvaret för att reglera ingredienserna i snus vilar på Sverige.

Fråga 4: Moderaterna försvarar Sveriges bestämmanderätt över regleringen av snus. Det innebär till exempel att EU:s tobaksproduktdirektiv, som uttryckligen förbjuder hänvisning till smak och doft, inte ska anses omfatta svenskt snus. Sverige har ingående kunskaper om särdragen för snusprodukterna och konsumtionsmönster som varken EU eller WHO har.

Fråga 5: Om konsumenter efterfrågar dessa smaker är det upp till tillverkarna att se över sitt utbud. Åldersgränser för försäljning av tobaksprodukter, inklusive snus, ska självklart efterlevas utan undantag.

Fråga 6: Det är en väsentlig skillnad i farlighet mellan till exempel tobaksrökning och bruk av snus. Detta ska märkas i lagstiftningen genom en tydlig åtskillnad mellan bruk av snus och tobaksrökning. Det gäller till exempel exponering av produkter och varningstexter.

Övrigt: Det är mycket viktigt att den svenska regeringen i kommande arbete med den nya ANDT-strategin och kommande lagstiftning ser till att det blir en tydlig åtskillnad mellan tobaksrökning och bruk av snus. Tobaksrökning är bokstavligt talat livsfarligt. Snus är ingen hälsoprodukt men ett betydligt bättre alternativ ur folkhälsoperspektiv än tobaksrökning.

 

Peter Lundgren, Sverigedemokraterna:

Snus är en tobaksprodukt som konsekvent visat sig mindre skadlig för hälsan än cigaretter. Därför så anser vi att bestämmelserna kring snus ska kvarstå och vara som de är idag.

Sverigedemokraterna ämnar verka för att legalisera snus på unionsnivå så varje medlemsstat får bestämma själva kring det, vilket inte minst skulle öppna för stora exportmöjligheter för svenska företag.

 

Helen Fritzon, Socialdemokraterna, och Soraya Post, Feministiskt initiativ, lämnade inga kommentarer till enkäten.

Läs vidare