En nyckelroll i det förberedande arbetet och i kampen mot tobaksindustrins enorma satsningar för att försöka stoppa den nya lagen har den ideella organisationen Cancer Council Victoria i Melbourne och inte minst dess chef Kylie Lindorff (bilden), även ordförande i Cancer Council Australia Tobacco porträtt Kylie LindorffIssues Committee.

Hon fick regeringens uppdrag att under 18 månader 2010-2011 leda den expertgrupp som utarbetade såväl lagförslaget om neutrala paket som en strategi för att stå emot tobaksindustrins hotkampanjer i medierna och i domstolarna.

Rättsprocessen på hemmaplan slutade med att högsta domstolen gav regeringen rätt. Neutrala paket utan reklamtexter och varumärken bryter inte mot någon av Australiens grundlagar.

Australien har även vunnit i en internationell domstol där Philip Morris stämt Australien för att ha brutit mot ett handelsavtal med Hongkong dit företaget av strategiska skäl flyttat sin verksamhet från Australien.

Den 4 maj 2016 slog EU-domstolen fast att medlemsländerna har rätt att gå längre än EU:s tobaksproduktdirektiv och införa neutrala paket. Det var Philip Morris och British American Tobacco som ifrågasatt stora delar av direktivet, men förlorade. De förlorade kort efteråt även i Englands högsta domstol.

Tanken på att införa neutrala paket i Australien kom när man märkte att den nedåtgående trenden av andelen rökare börjat plana ut. Nya grepp krävdes och därför följde man som första land i världen riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention om neutrala paket.

En underökning som gjordes 34 månader innan lagen om neutrala paket trädde i kraft och 34 månader efteråt visade minskningar på drygt två procentenheter. En fjärdedel av minskningen berodde enligt analysen på de neutrala paketen. En slutsats är att effekterna förstärks med tiden eftersom det visat sig att ungdomar köper färre cigaretter nu. Det första som hände när lagen kom var att många rökare ville sluta röka.

Beslutet om neutrala paket och domen i Australiens högsta domstol är det största som hänt i det globala tobakspreventiva arbetet det senaste decenniet har Kylie Lindorff sagt.

Det visar andra länder betydelsen av att stå upp mot tobaksindustrins hot och den roll som det civila samhället måste ha om det ska gå att införa en effektiv tobakspolitik.

Den roll som ömsesidigt stöd och samarbete i det globala tobaksförebyggande arbetet har är mycket viktig. Australien hade inte kunnat nå dit där vi är i dag utan stöd och hjälp från internationella kolleger, enligt Kylie Lindorff.

Hon berättar om kampen för neutrala paket i Australien vid Tobaksfaktas seminarium i Stockholm på Tobaksfria dagen den 31 maj.

Se programmet.

Läs vidare