Det pågår en utredning om förbättringar av tvångsvården för barn och unga (S 2012:07). Det har framkommit att många omhändertagna ungdomar röker och snusar både under skoltid och fritid under sin tid på institutionerna, och att personalen i många fall anser sig sakna lagliga medel att försöka förhindra detta. Därför har KSAN skrivit till regeringen och föreslagit att utredningen om tvångsvården ska få ett tilläggsdirektiv. KSAN vill att utredarna ska föreslå nödvändiga åtgärder och lagändringar för att garantera omhändertagna barn och ungdomar en tobaksfri miljö och behandlingstid.

Detta tycker dock inte regeringen är nödvändigt. KSAN:s begäran avslås med motiveringen att Statens institutionsstyrelsen (som driver institutionerna för omhändertagna unga) ”arbetar med målet att vara en rökfri myndighet”. Till exempel, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson, så är det inte tillåtet för klienter och ungdomar att röka inomhus och all rökning ”sker på anvisade platser och tider som institutionen bestämmer”.

I en kommentar till regeringens av slag skriver KSAN att det är ”anmärkningsvärt att frågor om insatser för att bättre skydda även utsatta barn och unga mot tobakens skadeeffekter och för att påskynda stopp på barns och ungas rökning under statligt föräldraskap inte inryms i förbättringsarbetet för LVU- vården trots att rökning idag är den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i västvärlden.”

– Det anvisas inga rökpauser under skoltid för andra barn, och därför kan det aldrig vara rätt att samhällsvården befäster eller bidrar till framtida skillnader i hälsa och livslängd för barn och unga som redan är i en utsatt situation, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN.

Läs vidare