– Att börja med tobak som tonåring är ett normbrytande beteende. Genom att så tidigt som möjligt förhindra det, kan man förebygga andra normbrytande beteenden – som cannabisbruk, brott och sniffning, säger Sofie Ahlholm vid Preventionsenheten i Norrtälje kommun

Olika undersökningar tyder på att cannabisbruket bland ungdomar ökar i Sverige. Regeringen har gett Statens Folkhälsoinstitut i uppdrag att genomföra en satsning mot cannabis under 2011-2014 och avsatt tolv miljoner kronor per år för satsningen.

Det finns en rad studier som visar på ett samband mellan tobaksbruk och användning av narkotika, främst cannabis, bland ungdomar. Studierna tyder på att nästan alla som testar att röka cannabis tidigare har rökt cigaretter och ofta gör det fortfarande. I en undersökning som Statens Folkhälsoinstitut presenterade tidigare i år hade drygt 300 tonåringar på sex gymnasieskolor i Skåne besvarat en enkät. 64 procent av de elever som rökte regelbundet hade testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak hade bara fyra procent testat cannabis.

I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CANs, undersökning ”Skolelevers drogvanor 2010” syns liknande samband. I årskurs 2 på gymnasiet hade 35 procent av de rökande/snusande pojkarna använt narkotika, men bara nio procent av dem som varken rökte eller snusade. För flickornas del var motsvarande siffror 25 respektive fem procent.

The National Center on Addiction and Substance Abuse vid Columbia University i USA gjorde redan 2007 en studie som visade samma koppling bland amerikanska tonåringar. Tonåringar som rökte hade 13 gånger så hög risk för missbruk av illegala droger som icke rökande jämnåriga.

När Norrtälje kommun lät analysera 300 enkätsvar från ungdomar i gymnasiets årskurs 2 fanns det ingen som testat narkotika bland dem som inte rökte cigaretter. Bland dem som rökte fler än fem cigaretter per dag hade 41 procent testat narkotika (huvudsakligen cannabis).

– Nu arbetar vi med en treårsstrategi för att få ned tobaksanvändningen bland unga i Norrtälje. Vi måste nå barnen och ungdomarna så tidigt som möjligt, redan i mellanstadiet, och jobba med tobaksfrågan. Vårt tänkande är brett – kan vi påverka ett normbrytande beteende som tobaksbruket så leder det till en mängd andra bra saker också, säger Sofia Ahlholm.

Ett skäl som brukar nämnas till att rökning banar vägen för cannabis är att cannabis är en rökdrog. Den som redan ”lärt sig” att röka vanliga cigaretter och hålla kvar rök i lungorna får lättare en rusupplevelse av cannabis. Ett annat viktigt skäl som många framhåller är just det som Sofia Ahlholm tar upp. Unga tonåringar som skaffar sig tobak och testar den, bryter mot vuxensamhällets normer. Har man gjort det en gång, gör man det ofta en gång till i något annat sammanhang.

– Om man som ung börjar röka så tänjer man en gräns. Sedan blir man lite äldre och tänjer nästa. Och nästa, säger Ulf Brännström som arbetar med ungdomsrelaterad brottslighet i Vasastans närpolisområde i Stockholm.

Ywonne Wiklund är ansvarig i Västerbottens läns landsting för arbetet med Tobaksfri Duo, en metod för att förebygga tobaksbruk bland unga genom kontraktsskrivning mellan den unga och en vuxen. I början av december kommer hon att medverka vid en ”Tobaks- och Cannabiskonferens” som arrangeras av bl a länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten. Hon kommer att tala om hur viktigt det är med tidiga tobaksförebyggande insatser, både för att förhindra rökning och snusande och för att minska risken för att unga ska börja missbruka alkohol och illegala droger.

– Jag är helt övertygad om att vi kan påverka risken för t ex cannabisbruk genom att jobba tobaksförebyggande, säger hon.

– Det är viktigt att unga lär sig att säga nej.

I Örebro finns ett preventionsprogram som numer heter Effekt (tidigare Örebro Preventionsprogram, ÖPP). Det är en föräldrastödsmetod som hittills varit inriktad på att förebygga alkoholbruk och användning av illegala droger bland ungdomar. Programmet är utvecklat av forskare vid Örebro Universitet och går ut på att informera föräldrar om hur de kan agera för att hindra alkohol- och drogbruk hos sina barn.

– Föräldrars attityder har mycket stor betydelse för barnens beteende, säger projektledare Nikolaus Koutakis.

Nu vill forskarna pröva att använda kunskapen om sambandet mellan tobaksanvändning och annat drogbruk i förebyggande syfte.

– I tonåringens utveckling kommer testandet av tobak vanligen före testande av alkohol och eventuellt även t ex cannabis, säger Nikolaus Koutakis.

– Förutsatt att vi får finansiering vill vi pröva att gå ut till föräldrar till 11-12-åringar och informera om hur man kan förebygga rökning och snusande hos barnen. Vi hoppas det ska bli första steget till att i framtiden kunna undersöka om man på så vis även kan påverka andra drogvanor hos ungdomar.

Läs vidare