Egna tobaksvanor, synen på tobaken i den yrkesmässiga vardagen samt inställningen i vissa aktuella tobaksfrågor studerades i ett riksrepresentativt urval av lärare och skolledare.

– Lärare och annan skolpersonal möter ungdomar i en period av livet då de behöver stöd för att etablera hälsosamma levnadsvanor. Därför är skolpersonalens inställning till tobak mycket viktig, säger Ingrid Talu, ordförande i Lärare mot Tobak.

– Ungdomars tobaksvanor och attityder till tobak har undersökts många gånger, men när det gäller lärarna och skolledarna har det tidigare varit mycket sparsamt med studier.

SCB-enkäten genomfördes per brevpost oktober-december 2010. Enkätfrågorna besvarades av 1 945 lärare och skolledare på högstadiet eller gymnasiet. Svarsfrekvensen var 72 procent.

Här är några av resultaten beträffande skolpersonalens egna rök- och snusvanor:

• Endast 4 procent av kvinnorna och 3 procent av männen röker dagligen. Skolfolk röker alltså i betydligt längre grad än befolkningen som helhet (13 procent bland kvinnor och 12 procent bland män).
• Drygt var fjärde har tidigare rökt. Av dessa röker en femtedel fortfarande då och då.
• Någon enstaka procent av kvinnorna och drygt tio procent av männen bland de skolanställda snusar varje dag.
• Lärare i teoretiska ämnen röker och snusar i något mindre utsträckning än lärare i praktiska/yrkesinriktade ämnen.
• Hälsan är det viktigaste skälet för lärarna och skolledarna att inte röka eller snusa. Men ”att föregå med gott exempel” finns också med bland de viktigaste skälen.

Mer än hälften av de tillfrågade anser att elevernas tobaksbruk skapar problem på skolan. En majoritet anser att skolan ska meddela föräldrarna om deras barn röker eller snusar under skoltid. De som själva aldrig rökt eller snusat tycker detta i högre utsträckning än övriga. Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på alla skolgårdar. Drygt hälften av lärarna och skolledarna tycker att det vore bättre med ett rökförbud som omfattar hela skoldagen, oavsett var eleven befinner sig.

– Rökfri eller tobaksfri skoltid är ett förslag som många i skolan är positiva till, säger Ingrid Talu.

De tobakspolitiska åtgärder för att minska tobaksbruket som fick störst stöd bland de tillfrågade var ökat pris på snus och cigaretter samt krav på licens för att få sälja tobak. Drygt sex av tio var också mycket eller ganska positiva till att ta bort tobaken från livsmedelsaffärerna.

Läs vidare