För att lyfta fram hur förskolan kan medverka i det tobaksförebyggande arbetet har Statens folkhälsoinstitut tagit fram idéskriften ”Tobaksfri förskola – att skapa en tobaksfri uppväxt”, skriven av frilansjournalisten Helene Wallskär.Skriften beskriver både vad forskningen säger om förskolans betydelse i det tobaksförebyggande arbetet ochlyfter upp viktiga styrdokument och lärande exempel.

Exemplen från kommuner runt om i landetvisar bland annat att tobaksfrågan aktivt kan lyftas in i det hälsofrämjande arbetet och vara en del i arbetet med en hållbar utveckling. Till skriften finns även en broschyr ”En tobaksfri förskola – varför och hur?”

– Vi hoppas att materialet ökar intresset för frågan. De lärande exemplen visar att beslutsfattare på högre nivå kan öka det hälsofrämjande arbetet i förskola och skola genom tydliga prioriteringar, sätta upp mål, avsätta resurser och erbjuda mötesplatser där förskolor kan utbyta idéer och öka sina kunskaper, säger Cecilia Birgersson, Statens folkhälsoinstitut.

Förskolan har möjlighet att påverka barnens attityder och sociala acceptans till tobak genom ett hälsofrämjande arbete där barn tidigt lär sig att kunna stå emot negativt grupptryck.

Personalens eget beteende när det gäller rökning och snus spelar också stor roll. Personalen träffar även föräldrar och kan medverka till att öka kunskapen exempelvis om att barn inte bör utsättas för passiv rök och att föräldrarnas eget tobaksbruk kan bidra till att barnen i större utsträckning blir rökare eller snusare senare i livet.

– Förskoleverksamheten har en viktig roll i ett brett tobaksförebyggande arbete, säger Cecilia Birgersson.

-Det handlar om att förebyggande arbete måste utföras av många aktörer, på olika arenor och på olika nivåer, lokalt, nationellt, men även internationellt.

På denna länk kan du ladda ned skriften.

Läs vidare