Vi behöver snabbt få veta mer om e-cigaretters hälsoeffekter, säkerhet och möjliga användningsområden. Det är nödvändigt med noggrant planerade studier, gjorda av kompetenta och objektiva forskare!

  • E-cigaretter kan för närvarande inte betraktas som säkra produkter, bland annat för att det saknas pålitlig konsumentinformation om produktkvaliteten.
  • Det finns ett flertal risker i hanteringen av e-cigaretter som exempelvis att man kan råka överdosera nikotin av misstag eller att nikotinvätska kan läcka ut och ställa till problem.
  • E-cigarettvätskorna innehåller ämnen som kan irritera luftvägarna och orsaka allergiska reaktioner.
  • En del vätskor innehåller hälsoskadliga ämnen som nickel, bly och formaldehyd.
  • Det kan inte uteslutas att människor i e-cigarettrökarens omgivning kan drabbas av negativa hälsoeffekter av att andas in partiklar som frisätts från e-cigaretten.

I rapporten konstaterar DKFZ att e-cigaretter i dag främst används av rökare som vill sluta röka eller dra ned på rökningen. Det är konstaterat att e-cigaretter kan minska röksug, men det behövs mer forskning för att vi ska veta hur effektiva de är som rökavvänjningsmedel.

DKFZ välkomnar EU-kommissionens förslag att i det kommande nya tobaksproduktdirektivet reglera e-cigaretter som medicinska produkter. Organisationen framhåller också att e-cigaretter inte bör få säljas till barn och ungdomar och att produkterna bör omfattas av samma regler som vanliga cigaretter när det gäller skyddet mot passiv rökning.

Här är en länk till rapporten om e-cigaretter.

Psykologer mot Tobak har samlat mycket information om e-cigaretter på sin hemsida.

Läs vidare