Tobaksfakta har granskat de remissyttranden som hittills kommit in till socialdepartementet om utredningen En översyn av tobakslagen och promemorian om e-cigaretter. Slutdatum är 1 juli.

Nej till tillståndsplikt och rökfria uteserveringar säger Visita, tidigare Sveriges hotell- och restaurangföretagare.

Det står i strid med vad LO-förbundet Hotell- och restaurangfacket anser. HRF instämmer helt i utredarnas uppfattning att rökförbudet i serveringar ska vidgas till uteserveringarna och att personalen även i den miljön har rätt till lagligt skydd mot exponering för tobaksrök. Det utökade förbudet bör även gälla e-cigaretter och vattenpipa.

Visita varnar för bl a trängsel, oordning och nedskräpning om rökförbud införs på uteserveringar. Organisationen stred i det längsta mot införandet av rökfria inomhusserveringar. Att dessa sedan visade sig gå väldigt bra tillskrivs nu att rökande gäster kunnat hänvisas till uteserveringarna.

Landsorganisationen, LO, har beslutat att avstå från att yttra sig om översynen av tobakslagen och e-cigaretterna. Däremot yttrar sig ytterligare ett av dess förbund. Det är Livsmedelsarbetarna, Livs, som kritiserar utredningens förslag om nya regler för snuset som bl a innebär att snuset inte längre ska jämföras med livsmedel och att tillverkningen därför inte ska regleras genom livsmedelslagen. En företeelse som enligt tillverkare och handel borgar för särskilt hög kvalitet på svenskt snus. Utredningen anser att det faktum att snuset stoppas i munnen inte är ett tillräckligt skäl för att tillverkningen ska stå under tillsyn av Livsmedelsverket.

Reservationer i SKL

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser folkhälsopolitiska skäl att tillstyrka förslagen till ny tobakslag och ny lag om e-cigaretter. SKL ser särskilt positivt på förslaget om exponeringsförbud för tobaksvaror då erfarenheter från andra länder visar på minskad rökning bland ungdomar efter införandet.

SKL är kritiskt till det tidiga ikraftträdandet av de båda lagarna, eftersom de tillför ökade tillsynsuppgifter för kommunerna.

Frågan om tillsynen har lett till att Alliansen i SKL:s styrelse reserverat sig mot majoritetens beslut att brett stödja förslagen om ny tobakslag och lag om e-cigaretter.

Reservationsyttrandet begränsas till tillsynsfrågorna med motiveringen att det är dessa som direkt berör medlemmarna. Lagen om e-cigaretter träder i kraft 1 oktober i år och nya tobakslagen i januari 2018.

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i SKL:s styrelse reserverar sig till förmån för Alliansens reservation.

I SKL:s styrelse har S, MP och V majoritet med elva ledamöter mot nio för de borgerliga och en för SD.

Informationskampanjer krävs

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslaget till ny tobakslag, inte minst tillståndsplikt för försäljning av tobak. Tillståndsplikten med lämplighetsprövning kommer att leda till en mer ansvarsfull bransch. Det är bra att tillståndsplikten omfattar även partihandeln, men det kräver också en utredning om hur det ska genomföras.

Länsstyrelsen välkomnar även förslagen om fler rökfria miljöer och exponeringsförbud i butikerna, frånsett specialbutiker. Inför införandet av fler rökfria miljöer anser länsstyrelsen att det behövs informationskampanjer både från statligt och kommunalt håll.

Bedömningen att tobakskonsumtionen skulle minska om Sverige införde neutrala cigarettpaket delas av länsstyrelsen, som dock delar den spridda uppfattningen att det krävs en förändring av tryckfrihetsförordningen för att det skulle vara möjligt. Ett sådant beslut bör därför förberedas.

Landstinget i Kalmar län tillstyrker så väl utredningens förslag om en översyn av tobakslagen som promemorian om bestämmelser för e-cigaretter.

Man konstaterar att det är av betydande vikt att hindra att unga börjar använda tobak och att utdela stöd och hjälp för dem som vill sluta. Landstinget i Kalmar län arbetar för ett tobaksfritt län 2025 och stöder opinionsprojektet Tobacco Endgame.

Tobaksfaktas eget remissyttrande

Läs vidare