FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) har som mål att skydda barns rättigheter och välbefinnande på många olika sätt, vilket inkluderar skydd mot beroendeframkallande substanser som tobak.

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Här är några sätt genom vilka Barnkonventionen bidrar till att skydda barn mot beroende:

Rätten till hälsa (Artikel 24): En central aspekt av Barnkonventionen är rätten till hälsa för barn. Denna artikel fastställer att barn har rätt till det högsta möjliga hälsotillstånd och rätten till tillgång till hälsovård och information om hälsa. Detta inkluderar att skydda barn från exponering för beroendeframkallande ämnen som kan skada deras hälsa, till exempel i form av passiv rökning.

Skydd mot skadliga vanor (Artikel 33): Artikel 33 uppmanar till skydd mot skadliga vanor, inklusive användning av tobak och nikotin.

Rätten till information (Artikel 17): Barnkonventionen erkänner barns rätt till information om hälsa och välbefinnande. Detta innebär att barn har rätt att få information om farorna med beroendeframkallande ämnen och de negativa konsekvenserna av att använda dem.

Förbud mot marknadsföring mot barn (Artikel 13): Barnkonventionen innehåller bestämmelser som förbjuder marknadsföring och reklam som riktar sig till barn och uppmuntrar dem att använda beroendeframkallande substanser. Detta syftar till att skydda barn från påverkan som kan leda till beroende.

Barnets bästa (Artikel 3): En övergripande princip i Barnkonventionen är att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet vid beslut som påverkar dem. Att skydda barn från beroendeframkallande substanser anses vara i deras bästa intresse.

Sammanfattningsvis är Barnkonventionen en omfattande överenskommelse som syftar till att skydda barns rättigheter och välbefinnande, och den inkluderar bestämmelser som direkt och indirekt bidrar till skyddet mot beroende och skadliga vanor. Genom att följa och genomföra Barnkonventionen kan länder och samhällen arbeta för att säkerställa att barn inte exponeras för beroendeframkallande ämnen och att de får information och stöd för att fatta hälsosamma beslut.

Barnkonventionen och Tobakskonventionen har gemensamma mål när det gäller att skydda barns hälsa och rättigheter i samband med tobaksanvändning.

Läs mer om Barnkonventionen

Läs vidare