Imperial College London har analyserat resultaten från undersökningen Smoking, Drinking and Drug Use among Young Peoplesom varje år görs av NHS, National Health Service, i Storbritannien. Den nya studien är enligt Imperial College den första analysen av effekten av exponeringsförbudet i England. I studien analyserades svar från 18 000 11–15-åringar från hela England mellan åren 2010 och 2016.

Före exponeringsförbudet köpte 57 procent av de rökande barnen sin tobak i butiker. Den siffran sjönk till 40 procent 2016, vilket kan vara en effekt av exponeringsförbudet, enligt författarna till studien. Ungefär lika många barn som tidigare uppgav att de fick sin tobak genom vänner och genom illegal försäljning.

Lisa Klefbom är generalsekreterare för Unga drogförebyggare, en organisation med drygt 3000 medlemmar. Hon är även ledamot i Tobaksfaktas styrelse. Resultaten från studien är intressanta, tycker hon.

–Det är anmärkningsvärt att man så tidigt, bara ett år efter det att exponeringsförbudet infördes, sett en minskning av tobaksinköpen i affärerna som man tror kan härledas till förbudet, säger hon.

Exponeringsförbud tycks enligt studien vara effektivt, vilket även tidigare undersökningar har visat. År 2016 publicerade till exempel en forskargrupp i Nya Zeeland den första metastudien om exponeringsförbud. Slutsatsen från den studien blev att barn som frekvent ser tobaksvaror i butiker har 1,6 gånger högre risk att testa rökning och 1,3 gånger högre risk att börja röka regelbundet än dem som mer sällan utsätts för tobaksförpackningar.

Cigarettpaket och snusdosor som exponeras i butiker och på andra säljställen är därför effektiv marknadsföring för tobaksbolagen som genom placering, färgval och form på förpackningar, belysning och liknande försöker fånga uppmärksamhet och uppmuntra till impulsköp.

Tobakskonventionens artikel 13 förbjuder all tobaksreklam och rekommenderar exponeringsförbud. Många länder, däribland Norge, Island och Finland, har infört exponeringsförbud. Island var år 2001 först i världen med detta.

–Exponeringsförbud avnormaliserar bruket av tobak. Unga har rätt att skyddas mot tobaksreklam, säger Lisa Klefbom.

Trots att utredningen En översyn av tobakslagenföreslog ett exponeringsförbud och att knappt hälften av remissinstanserna tillstyrkte förslaget, valde regeringen att i sin proposition till ny tobakslag, som presenterades i mars i år, att välja bort exponeringsförbudet.

I en artikel på svt.se sa socialminister Annika Strandhäll (S) att det hade varit svårt att få igenom den nya tobakslagen med förslaget om exponeringsförbud.

–Vi har gjort en avvägning kring vilka åtgärder vi tror är möjliga att få igenom, sa hon i artikeln.

Lisa Klefbom har förståelse för detta.

–Jag förstår att regeringen vill få igenom sina förslag, och det är beklagligt att det finns partier som motsätter sig exponeringsförbud. Det beror nog också på att vi har en så stark tobaksindustri i Sverige, som drar åt ett helt annat håll. Men exponeringsförbud är något som har visat sig fungera och det handlar ju inte om att försvåra för dem som röker nu, utan om att nästa generation inte ska börja, säger hon.

Unga drogförebyggare har exponeringsförbud av tobak i sitt politiska program.

–Det finns ett starkt stöd hos unga att införa exponeringsförbud, så det är synd att regeringen i propositionen inte tar sitt ansvar hela vägen ut. Jag tror att beslutet kommer att få stor betydelse för tobakspolitiken framöver. Om man inte inför detta nu blir det svårare att göra det senare, säger hon.


Fakta

Imperial College Londons studieanalyserar resultaten i den återkommande undersökningen Smoking, Drinking and Drug among Young People Surveyåren 2010 till 2016 då 18 000 skolelever mellan 11 och 15 år anonymt svarade på frågor om rökning och droger.

Andra resultat från undersökningen än det som redovisas i artikeln ovan är att andelen barn i Storbritannien som röker har minskat. Enligt de senaste siffrorna röker cirka en av 20 barn, vilket är nästan en halvering jämfört med 2010, då cirka en av tio barn rökte.

Åldersgränsen för att köpa tobak höjdes 2017 från 16 till 18 år i Storbritannien, men resultaten från undersökningen visar att två av tre barn utan hinder har kunnat köpa cigaretter i butiker.


Mer information om undersökningen Smoking, Drinking and Drug Use among Young People Survey

Svenska propositionenNy lag om tobak och liknande produkter


Tobakskonventionen

180 länder samt EU har anslutit sig till Världshälsoorganisationen WHO:s internationella ramkonvention om tobaksprevention, som antogs i maj 2003. De länder som har ratificerat tobakskonventionen förbinder sig att genomföra dess olika artiklar för att minska tobaksbruk och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring. Sveriges riksdag ratificerade konventionen i maj 2005.

Artikel 13 reglerar marknadsföring av tobaksvaror, vilket länderna som ratificerat konventionen ska förbjuda helt. Även gränsöverskridande reklam och sponsring för tobak ska vara totalförbjudet. Om landets grundlag inte medger totalförbud ska så strikta restriktioner som möjligt införas för all reklam, marknadsföring och sponsring.

Länderna rekommenderas även att bland annat förbjuda exponering av tobaksvaror på säljställen, lagstifta om standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar och förbjuda internetförsäljning av tobak.

Mer om tobakskonventionen

Världshälsoorganisationen WHO:s information om konventionen


Läs vidare