De miljöer som utredarna anser bör göras rökfria är entréer till byggnader dit allmänheten har tillträde, platser där människor väntar på kollektivtrafik, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och utomhusarenor.

Utredningen, som pågått i två och helt halvt år, överlämnades på onsdagen till regeringen. Innan förslagen kan genomföras krävs enligt myndigheten, ytterligare en juridisk analys.

Att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök ingår i de mål för folkhälsan som antogs av riksdagen år 2003. Det målet anges också tydligt i Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll som Sverige ratificerat.

I Sverige infördes rökförbud på inomhusserveringar år 2005, sedan har inte så mycket gjorts för att begränsa den passiva rökningen.

Rökfria utomhusmiljöer är däremot vanliga i ett stort antal andra länder. Utredarna har därför hämtat information om sådana miljöer i bland annat Kanada, Australien, USA och Nya Zeeland, länder där t ex rökfria uteserveringar är vanliga. Först var den amerikanska delstaten Arizona år 1973.

I arbetet med att få fram förslag om åtgärder för att minska den passiva rökningen på de allmänna platser där människor exponeras har myndigheten utgått från fyra kriterier: hur vanlig exponeringen är, om det finns möjlighet att undvika den, om barn vistas på platsen och om allmänheten är positiv till en förändring.

Utifrån dessa kriterier anser myndigheten att det finns goda skäl att, som en del i ett samlat tobaksförebyggande arbete, införa en lag om rökfria miljöer på allmänna platser utomhus.

Det gäller entréer till byggnader där allmänheten har tillträde, t ex vårdcentraler, butiker och sjukhus, samt där allmänheten väntar på kollektivtrafik, på uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och utomhusarenor.

Utredarnas bedömning är att de positiva effekterna med stor sannolikhet skulle överväga de negativa, men att det behövs ytterligare en juridisk analys innan rökförbud införs på sådana platser. Det krävs också omfattande insatser för information, fungerande tillsyn och utvärdering.

– De här förslagen behöver genomföras så fort som möjligt. Det krävs, om vi menar allvar med folkhälsopolitiken, säger Tobaksfaktas generalsekreterare Ewy Thörnqvist.

– Tobaksfaktas bedömning är att vi är bara halvvägs till det folkhälsomål som löper ut nu, år 2014, och som säger att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för andras tobaksrök.

Folkhälsomyndighetens utredning

Läs vidare