Den kraftiga minskningen av antalet beslagtagna smuggelcigaretter under fjolåret skedde trots att antalet beslag faktiskt ökade något.

– Skillnaden är att vi inte gjort de riktigt stora beslag som vi gjorde året dessförinnan. Tendensen är densamma i många andra europeiska länder, säger Sune Rydén, nationell specialist på tobaks- och alkoholfrågor på Tullverket.

– Tidigare har det kommit stora kvantiteter i containrar från företrädesvis Kina, och en förklaring till minskningen skulle kunna vara att det nu kommer mer illegala cigaretter som producerats inom EU samtidigt som cigaretterna från Asien smugglas i mindre kvantiteter via nya rutter.

Minskningen av tullbeslagen stämmer väl med den rapport från Sorad som Tobaksfakta nyligen refererade. Den visar att svenskarna köper allt färre smuggelcigaretter.

Samtidigt som cigarettsmugglingen minskar i omfattning, ökar annan smuggling. Tullverket gjorde under 2011 närmare 6 000 narkotikabeslag, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2010. Framförallt är det beslagen i post- och kurirflödet som ökar. Tullverkets brottsutredningar ledde samtidigt till att 187 personer dömdes för grov brottslighet med en sammanlagd strafflängd på 692 fängelseår.

Tullverket har även sett en fortsatt ökning av antalet narkotikabeslag i resandeflödet – inte minst i form av mindre beslag av cannabis och cannabisharts i resandeflödet från Danmark till Sverige.

Tullverket har också sett en markant ökning för drogen kat. Beslagen av kokain ligger på i stort sett samma nivå som 2010 – däremot ser Tullverket en minskning vad gäller heroin och amfetamin.

Mängderna av beslagtagna dopningsmedel ökade under 2011. Beslagen har framförallt gjorts i post- och kurirflödet, och noterbart är att det framförallt är dopningspreparat i pulverform och i flytande form som ökar. Det är en indikation på att allt mer dopningsmedel tillreds och förpackas inne i landet.

Utvecklingen är snarlik beträffande narkotiska läkemedel. Under 2011 beslagtog Tullverket över 40 kilo narkotiska läkemedel i pulverform fördelat på 768 beslagstillfällen, vilket ska jämföras med knappt 13 kilo och 55 beslag året dessförinnan. Även narkotiska läkemedel i flytande form ökade, från 1,5 liter 2010 till 8 liter 2011. Beslagen av narkotiska läkemedel i tablettform minskade däremot från 776000 till 646000 tabletter.

Tullverkets beslag av alkohol ligger på lite lägre nivåer än under 2010, även om det inte rör sig om några dramatiska förändringar. Däremot har den alkohol som omhändertagits på grund av att svensk alkoholskatt inte betalats – den så kallade internetalkoholen – ökat påtagligt i volym.

Länk till tullens beslagsstatistik.

Läs vidare