Forskare från Corporate Europé Observatory (CEO) och European Public Health Alliance (EPHA) har analyserat dokument insamlade under 2019 och 2020 för att undersöka kontakten mellan EU-kommissionen och tobaksindustrin, grupper som finansieras av tobaksindustrin och för dess talan, samt inflytelserika vejpningsgrupper som är ekonomiskt oberoende, men vars åsikter överensstämmer med industrins.

Dokumenten visar att tobaksföretag är aktiva och framgångsrika i att utöva inflytande över flera av EU-kommissionens generaldirektorat genom brev, fysiska möten och andra, mindre väl dokumenterade, kontakter.

Forskarna identifierade sju strategier som tobaksindustrin använder för att påverka generaldirektoraten, de undersökta åren handlade det främst om EU: s nya spårbarhetssystem, EU:s handelsförhandlingar och skattefrågor.

Tobaksindustrin och dess frontgrupper

  • sprider osanningar genom tobaksindustrins egna studier, som ofta inte är granskade av andra forskare, och sår tvivel kring att det finns ett vetenskapligt samförstånd runt tobak och tobakskontroll
  • försvagar eller försöker skjuta upp och fördröja införandet av ny lagstiftning om tobakskontroll
  • framställer tobaksindustrin som offer för smuggling och illegal handel med tobaksprodukter – trots att det finns starka indikationer för att industrin medverkar i smugglingen
  • kritiserar förespråkare för tobakskontroll och särskilt organisationer som bidrar till genomförandet av tobakskonventionens artikel 5.3, om att tobaksindustrin inte ska ha inflytande över folkhälsopolitiken och att regeringar inte ska ge tobaksbranschen fördelar när det till exempel gäller etablering och expansion
  • framhåller EU:s frihandelsavtal som gynnar tobaksindustrin i strid med tobakskonventionens artikel 5.3
  • argumenterar för att de nya nikotin- och tobaksprodukterna underlättar för rökare att byta till mindre skadliga produkter och att dessa är utvecklade för vuxna tobaksanvändare – när de nya produkterna helt klart lockar en ny publik, inklusive ungdomar
  • spelar ut EU-kommissionen mot medlemsstaterna genom att argumentera för att medlemsländernas olika lagstiftning kan snedvrida konkurrensen och hota den fria rörligheten

Om industrins lobbyverksamhet inte uppmärksammas riskerar den politik som syftar till att förbättra folkhälsan att tjäna tobaksföretag istället. Rapportens författare förutspår en ökning av lobbyverksamheten specifikt riktad mot tre av EU-kommissionens nya initiativ: punktskattedirektivet för tobak, tobaksproduktdirektivet, som eventuellt ska revideras under 2021, och EU:s nya handlingsplan för att besegra cancer, där ett av fyra fokusområden handlar om cancerprevention.

Följer inte tobakskonventionen

Enligt tobakskonventionens artikel 5.3 ska tobaksindustrin inte tillåtas att påverka folkhälsopolitiken. Onödiga kontakter mellan beslutsfattare och företag som tillhandahåller tobaks- och nikotinprodukter ska undvikas. De kontakter som ändå sker ska redovisas öppet.

Kommissionens generaldirektorat ansvarar för olika politikområden och tar fram och genomför initiativ, föreslår lagar och förvaltar EU-program. Enligt de publicerade dokumenten uppfyller inte EU-kommissionen och dess olika generaldirektorat kraven i tobakskonventionen.

Av de undersökta dokumenten framgår att kommissionens generaldirektorat misslyckas med att begränsa kontakten med företag som tillhandahåller tobaks- och nikotinprodukter, liksom om öppenheten om kontakterna, samt att de vägrar att lämna ut information om dessa kontakter.

För att åtgärda bristerna föreslås i rapporten att kommissionen ska upprätta ett offentligt register med alla möten, inklusive protokoll, och korrespondens mellan kommissionens tjänstemän och tobaksindustrin och dess representanter, upprätta en tydligt definierad policy om hur tjänstemän ska hantera kontakter med tobaks- och nikotinindustrin, vidga tolkningen av allmänintresset till att inkludera öppenhet kring lobbyverksamhet, samt att skyddet av folkhälsan som mål går före kommersiella intressen.

Läs hela rapporten här.

Läs mer om vad tobakskonventionen säger om beslutsfattares kontakter med tobaksindustrin i Tobaksfaktas skrift Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning.

Läs mer om tobaksindustrins marknadsföring och strategier för att bromsa och helst stoppa tobaksförebyggande i Tobaksfaktas rapport Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid.

 

 

Läs vidare