Foto: Getty Images

Illegal handel

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. Handeln är mycket lönsam och leder till att det kommer ut billiga cigaretter på marknaden, vilket urholkar såväl staters skattepolitik som folkhälsan. Ett nytt internationellt avtal ska göra varje tobaksprodukt spårbar. Avsikten är att eliminera den illegala tobakshandeln. Sverige har besluta att skriva under avtalet. Bra – men Tobaksfakta varnar för att släppa in tobaksindustrin i arbetet med spårning.

Fakta

Illegal handel med tobak minskar statens intäkter, gör billiga tobaksprodukter tillgängliga på marknaden, undergräver tobakspolitiken och ökar kostnaderna för sjukvård.

Det har beräknats att om all global olaglig handel eliminerades skulle regeringarna omedelbart få minst 31 miljarder dollar mera i intäkter, konsumtionen skulle gå ner med två procent och från och med 2030 skulle över 160 000 liv sparas per år.

Den illegala tobakshandeln går till på olika sätt. Ett sätt är att producera mycket mer än den lokala marknaden tål. Ett internationellt tobaksbolag producerade och importerade år 2008 30 procent mer cigaretter till Ukraina än den lokala marknaden konsumerade. Överproduktionen försvann i Ukraina och dök sedan upp på den svarta marknaden i resten av Europa.

En uppskattning från 2007 är att det globalt handlar om över 650 miljarder cigaretter årligen. Staternas intäktsbortfall motsvarade då cirka 40,5 miljarder US-dollar.

Tobak är en priskänslig vara, när priset ökar minskar konsumtionen. Det ligger därför i tobaksindustrins intresse att hålla cigarettpriserna på låg nivå. Det är väl känt att tobaksindustrin är en av aktörerna bakom handeln med illegala tobaksprodukter.

Tobaksindustrin hävdar ofta att höga skatter på tobak ökar den illegala handeln med tobaksprodukter. En analys från Världsbanken visar att det argumentet inte stämmer. Olaglig handel förekommer i både lågskatte- och högskatteländer, men är i allmänhet högre i länder med svaga rättssystem och hög grad av korruption.

Erfarenheten visar att olaglig handel med tobaksprodukter bäst bekämpas genom

  • licensiering av alla aktörer som deltar från produktion till försäljning
  • ett spårnings- och märkningssystem av alla produkter
  • effektivare tull och brottsbekämpning
  • transparanta system så att tobaksindustrin inklusive dess allierade inte kan påverka systemen och
  • hårdare straff för överträdelser

Tobaksfaktas reflektion kring arbetet mot illegal handel

För att bekämpa smuggling och liknande brottslighet krävs förstärkta brottsbekämpande insatser och intensifierat globalt samarbete. En eliminering av alla former av illegal handel med tobak är grundläggande i det tobaksförebyggande arbetet. Viktigast för att minska den illegala handeln är ett system för att spåra tobaksprodukter, och Tobaksfakta välkomnar därför EU:s spårbarhetsregler som del av tobaksproduktdirektivet, och att Sverige med den nya tobakslagen som riksdagen antog 2018 beslutat att ratificera Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera illegal tobakshandel (ITP).

Systemet för spårbarhet av tobaksprodukter ska tala om var produkterna är tillverkade, när de tillverkades, vart de ska och hur de rör sig vidare i leverantörskedjan. Varje led i handeln ska dessutom licensieras, och länderna ska fördjupa sitt samarbete för att bekämpa den illegala handeln.

När Sverige ratificerat protokollet har man fram till september 2023 på sig att införa ett system för spårningskontroll av tobaksprodukter.

Det finns farhågor att länder med sämre kunskapsnivå och ekonomi kommer att lockas att köpa de spårbarhetssystem som tobaksindustrin erbjuder. Tobaksfakta anser att det är grundläggande att tobaksindustrin hålls utanför arbetet så långt det är möjligt, och att inga uppgifter i arbetet med spårning får därför delegeras till tobaksindustrin.

Relaterat

BAT mutade förhandlare för att försvaga protokolltext

British American Tobacco (BAT), ett av världens största tobaksbolag, mutade minst en delegat för att påverka texten i Världshälsoorganisationen WHO:s...

Läs mer

Spårningssystemet för tobak – enkelt förklarat

I ett blogginlägg på nätverkets STOP:s webbplats förklaras track and trace, alltså ett system där tobak kan spåras till tillverkaren...

Läs mer

BAT:s band med Lukasjenko ifrågasätts i Storbritannien

Det finns frågetecken kring British American Tobaccos (BAT) koppling till regimen i Belarus, efter smugglingsanklagelser mot en statligt ägd fabrik,...

Läs mer

Illegala cigaretter gör norra Mali till en laglös krigszon

I afrikanska Mali finns ett överutbud av cigaretter från bland andra British American Tobacco (BAT). Överutbudet hamnar i den illegala...

Läs mer

 Tobaksindustrin bakom illegal handel 

Medan tobaksföretag offentligt fördömer den illegala handeln med tobaksprodukter är den i själva verket ett sätt för tobaksindustrin att få...

Läs mer

Guide för mätning av handel med olagliga tobaksprodukter

Tobacconomics vid University of Illinois har tagit fram en guide för att mäta handeln med olagliga tobaksprodukter.

Läs mer

Ja till ändringar i tobakslagen

Den 13 mars sa riksdagen  ja till regeringens förslag om komplettering av tobakslagen. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2019.

Läs mer

Nytt faktablad om illegal handel med tobaksprodukter

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen i dag kommer från illegal tobakshandel. Låga tillverkningskostnader, hög efterfrågan, höga vinster...

Läs mer

Sverige på väg att ansluta sig till tobakskonventionens protokoll om illegal handel

Genom att ratificera WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter ställer sig Sverige bakom och bidrar till arbetet...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev