Förpackningar och varningsbilder

Granskningar visar hur oerhört viktig förpackningen är som reklamplats för tobaksbolagen i marknadsföringen av sina produkter. Tillverkarna lägger stora resurser på att anpassa designen till olika målgrupper. Forskning visar att varningsbilder fungerar och minskar tobakskonsumtionen. Sverige har infört stora varningsbilder på paketen, men Tobaksfakta vill se att även logotyp, reklam och dekor plockas bort från förpackningarna.

Fakta

Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i marknadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaksindustrin är det en av de få återstående reklamkanalerna för rekrytering av nya kunder sedan land efter land förbjudit tobaksreklam på andra sätt.

Det har lett till att tobaksindustrin satsat enorma resurser på att utveckla sofistikerade förpackningar för att nå vitt skilda marknadssegment och befolkningsgrupper.

Det är för att begränsa konsekvenserna av denna förpackningsreklam som standardiserade, neutrala, paket, blivit aktuella. Inga andra färger än de som finns i varningsbilder får förekomma, plus en neutral färg, t ex brunt, brungrönt eller grått, som täcker hela paketet. Namnet på varumärket trycks med ett vanligt typsnitt i svart och i liten storlek. Inte heller tillåts varumärken eller reklamtext på cigaretternas papper eller på insticksblad i paketen.

En grundläggande granskning av forskningsstudier kring effekterna av standardiserade paket i Storbritannien styrkte att standardiserade paket är mindre lockande än traditionella paket och att det därför är troligt att de påverkar konsumenterna och leder till minskad rökning och att färre barn börjar röka.

I EU:s tobaksproduktdirektiv finns ingen bestämmelse om obligatoriska, standardiserade, neutrala förpackningar, men varje medlemsland ges möjlighet att frivilligt besluta om sådana förpackningar.

I Sverige har frågan om reklamfria standardiserade förpackningar utretts och slutsatserna av en utredning 2016 var att det skulle behövas en ändring av tryckfrihetsförordningen för ett införande i Sverige.

Opinionsundersökningar i flera länder visar att en majoritet stödjer förslag om neutrala förpackningar. Undersökningen i Sverige 2012 visade att hela 70 procent tycker det är en bra idé.

Så ser lagstiftningen ut i Sverige och det här återstår att göra

I och med tobaksproduktdirektivet 2016 måste cigarettförpackningarna förses med stora varningar i både text och bild. Hälsovarningarna ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor, och varningstexterna kombineras med avskräckande bilder.

Bestämmelserna säger också att tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser. 

Sverige valde att enbart införa direktivets minimikrav, trots att alla länder i EU har möjlighet att gå längre och införa helt reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar.

Parterna i tobakskonventionen enades redan 2008 om riktlinjer för förbud mot logotyper, färger, varumärkesbilder och reklamtexter på tobaksförpackningar. Av riktlinjerna framgår att en sådan standardisering skulle öka effekten av varningarna i text och bild och förebygga industrins möjligheter att med olika färger ge missledande budskap om till exempel att ett visst märke är mindre farligt än andra.

I Sverige har frågan om reklamfria standardiserade tobaksförpackningar utretts och slutsatserna av en utredning 2016 var att det skulle behövas en ändring av tryckfrihetsförordningen för ett införande i Sverige. Sedan dess har frågan stått still.

Tobaksfakta vill se ett införande av helt standardiserade tobaksförpackningar i Sverige.

Det finns en annan tolkning av tryckfrihetsförordningen, och det är att eftersom tobaksförpackningar inte på något sätt är tryckta skrifter, så omfattas de inte av tryckfrihetsförordningen, och därmed skulle det inte behövas en grundlagsändring för att kunna införa standardiserade förpackningar i Sverige.

Dessutom finns det sedan decennier ett undantag från tryckfrihetsordningsens skydd när det gäller kommersiella annonser för marknadsföring av alkohol och tobak (kap1, §9).

Så här gör andra länder

Många länder har betydligt större varningar på cigarettförpackningarna än de 65 procent av ytan som tobaksproduktdirektivet föreskriver för EU-länderna. Så här stor andel av ytan på en förpackning upptar varningarna i följande länder:

  • Nepal och Vanuatu: 90 procent
  • Indien och Thailand: 85 procent
  • Sri Lanka och Uruguay: 80 procent
  • Australien: 75 procent på framsidan och 90 procent på baksidan

Vad gäller standardiserade förpackningar så halkar Sverige efter när allt fler länder i världen nu övergår till paket med en enhetlig färg utan logotyper eller annan dekor och med stora varningsbilder.

Redan beslutat och infört/snart infört (dvs senast 2020):
Australien, Storbritannien, Irland, Frankrike, Norge, Ungern, Slovenien, Kanada, Nya Zealand, Uruguay, Sydafrika, Thailand, Rumänien, Singapore och Turkiet.

På gång, sista avgörande beslutet saknas:
Belgien, Chile, Turkiet, Georgien, Siri Lanka, Finland, Jersey och Guernsey dvs de båda sistnämnda kanalöarna som lagstiftar om detta själva.

Några länder där arbetet med att införa standardiserade paket stött på motstånd:
Malaysia, Myanmar, Laos och Kambodja .

 

Australien införde som första land i världen standardiserade cigarettpaket 2012. Paketen måste nu ha en brungrön, icke glänsande standardfärg. Förutom varningar i bild och text får det inte finnas några dekorationer.

Tobaksindustrin ser inte oväntat standardiserade förpackningar som ett allvarligt hot. Flera tobaksbolag försökte stoppa parlamentsbeslutet om standardiserade förpackningar i Australien. Efter att parlamentet klubbat lagen fortsatte tobaksbolagen och överklagade till Högsta domstolen med motiveringen att beslutet om standardiserade förpackningar stred mot varumärkesrätten, men de förlorade. Sedan dess har tobaksbolag också inlett processer mot EU, Irland och Storbritannien.

I Australien fördubblades samtalen till landets sluta röka-linjer redan de första veckorna med de nya paketen. Senare har neutrala undersökningar gjorts som visar att andelen rökare i Australien kontinuerligt minskar sedan införandet av standardiserade paket. Den kanske viktigaste effekten är att man ser att färre ungdomar börjar röka i landet.

Läs fler exempel om tobakspreventiva arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Relaterat

Överklagande om reklamfria tobaksförpackningar avslogs

Som första land i världen bestämde Australien 2012 om reklamfria tobaksförpackningar. I juni i år avslogs det sista av tobaksbolagens...

Läs mer här

Standardiserade tobaksförpackningar gav önskad effekt i Nya Zeeland

Efter det att Nya Zeeland införde standardiserade reklamfria tobaksförpackningar upplevde rökarna förpackningarna som mindre attraktiva, de la mer märke till...

Läs mer

Nya hälsovarningar på cigarettförpackningar USA för första gången på 35 år

Från den 18 juni kommer hälsovarningarna på de amerikanska cigarettförpackningarna att täcka 50 procent av ytan. Bilderna kommer att vara...

Läs mer

Varningstext på cigaretten kan vara bättre än på paketet

Hälsovarningar direkt på cigaretter kan vara mer effektiva än varningstext på cigarettpaketet för att få människor att avstå från att...

Läs mer

Nu införs reklamfria standardiserade cigarettpaket även i Thailand

Som första land i Asien har Thailand infört standardiserade reklamfria cigarettpaket. Senast den 12 december ska alla paket som säljs...

Läs mer

Stor seger – Nya direktiv för grafiska varningar på amerikanska cigarettpaket

En federal domstol i Massachusetts i USA har i ett domslut beslutat att den amerikanska livsmedel- och drogadministrationen ska utfärda...

Läs mer

Fler länder inför standardiserade tobaksförpackningar – men i Sverige är det stiltje

Hittills har 15 länder sagt ja till standardiserade tobaksförpackningar. Näst på tur står Singapore. I Sverige har frågan fastnat, med...

Läs mer

I Belgien är neutrala tobakspaket inte längre någon höger-vänster-fråga

Som trettonde land i ordningen står nu Belgien på tur att införa reklamfria standardiserade förpackningar för cigaretter och rulltobak. Frågan...

Läs mer

Rungande seger i Australien kan leda till global åtstramning av regler för marknadsföring

Australien har vunnit en viktig seger i den handelskonflikt som uppstod efter att landet 2012 införde en lag om neutrala...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev