Det är ett år sedan som Lundahl, lagman och chef för tingsrätten i Lund, fick regeringens uppdrag att utreda vad som måste göras för att i svensk lag tillämpa EU:s tobaksproduktdirektiv, som ska vara genomfört till den 20 maj 2016. Ett delbetänkande blev klart i januari.

I februari kom den nya regeringen med ett radikalt tilläggsdirektiv med uppdraget att utreda möjligheterna att införa neutrala cigarettpaket, exponeringsförbud för tobaksvaror och fler rökfria miljöer utomhus.

– Tilläggsdirektivet går ut på att driva det tobaksförebyggande arbetet betydligt längre än det ursprungliga direktivet, säger Göran Lundahl. Eftersom det är komplicerade frågor sett ur mitt juridiska perspektiv ökar vårt arbete i högsta grad, men vi har också fått längre tid på oss.

– Ett unikt problem är att den svenska tryckfrihetsförordningen, TF, betecknar tryckta förpackningar som tryckt skrift, precis som en tidning, som inte får censureras. TF ska skydda det fria ordet. Därför har man länge sagt att skyddet gäller även upplysande, saklig information så att framställare av tryckta tobakspaket kan tvingas ha med varningstexter på cigarettpaket, som vi haft sedan 1975.

En farlig produkt

– Frågan är hur stor del av paketens sidor som kan få ägnas åt varningarna. Det är en fråga som vi redovisat ganska ordentligt i den del av vårt delbetänkande som handlar om kombinerade varningar på 65 procent av cigarettpaketens stora sidor. Eftersom det handlar om varor som vi vet är farliga anser vi att 65 procent är förenligt med grundlagen eftersom tillverkaren disponerar 35 procent för varumärke och kommersiellt budskap. Det finns ett undantag för tobaksreklam i TF, som därför får regleras i lag.

– Den här diskussionen måste tas upp igen utifrån frågan om neutrala förpackningar. Vi vrider och vänder på det problemet för att pröva om det finns en möjlighet att även en reglering som i allt väsentligt reglerar innehållet är förenlig med TF.

– Ett argument för neutrala förpackningar är att man även på dem får visa ett kännetecken, märkesnamnet, som särskiljer förpackningen.

– Hittar vi ingen annan lösning än en grundlagsändring för att införa neutrala paket ska vi enligt direktivet anmäla det till regeringen. Det skulle ge en helt annan tidshorisont, eftersom det för en grundlagsändring krävs två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

Snuset ett problem

– Ett svenskt problem är snuset, som inte finns i övriga EU-länder. Ett undantag från neutrala förpackningar för snus skulle EU kunna bedöma som diskriminering av andra tobaksvaror än den inhemska produkten.

– Ett annat problem med snuset är att det jämställs med livsmedel, eftersom det stoppas i munnen. Tillsynsmyndighet är därför livsmedelsverket, som inte tar några tobakspreventiva hänsyn. Vi har i uppgift att utreda om den nuvarande snusregleringen är ändamålsenlig. Vi planerar ett samråd med livsmedelsverket och har en företrädare för verket med som expert i utredningen.

Exponeringsförbud

– För ett exponeringsförbud råder samma grundlagsprinciper som för neutrala paket och EU-avvägningarna av det proportionella i ingripandena. Här finns många länder med erfarenheter av exponeringsförbud.

– Vi tittar förutsättningslöst även på den här frågan, med utgångspunkten att regeringen vill att vi undersöker om det går att genomföra

Rökfria utomhusmiljöer

Från juridisk synpunkt ser Göran Lundahl inga problem med att införa rökförbud på uteserveringar. Det är tack vare att det på serveringar finns en ansvarig person som ansvarar för tillsynen och att det tekniskt bara är att utvidga det rökförbud som råder inne i lokalen. Det kan vara mer problematiskt med ansvarsfrågan vid rökförbud vid entréer.

Ovisst om e-cigaretter

För närvarande är det inte förbjudet att sälja e-cigaretter i Sverige. Det beror på den rättsprocess om e-cigaretter som pågår och där högsta förvaltningsdomstolen upphävt läkemedelsverkets försäljningsförbud medan processen pågår. Den svenska hållningen är att e-cigaretter som innehåller nikotin ska vara ett läkemedel, som omfattar en åldersgräns.

– Vi tänker titta på vad det skulle innebära om högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till att e-cigaretter inte ska betraktas som läkemedel.

Läs hela den exklusiva intervjun

Läs vidare