British American Tobacco Svenska AB, BAT, uppdrog omgående åt Handelns utredningsinstitut, HUI Research, att utreda effekterna av Australiens lag om neutrala paket som trädde i kraft i december 2012. Uppdraget var att studera och sammanställa studier som redan gjorts och att i Australien undersöka utvecklingen.

WHO:s tobakskonventions artikel 5.3 som går ut på att begränsa tobaksindustrins inflytande över hälsopolitiken omfattar endast offentliga beslutsfattare, inte organisationer och företag. Men inget hindrar att dessa tillämpar etiska regler som tar avstånd från tobaksindustrin, vars produkter årligen dödar drygt sex miljoner människor.

HUI Research saknar sådana etiska regler och åstadkom en rapport som för den oinvigde kan te sig vetenskapligt korrekt.

– I själva verket är rapporten ett typiskt beställningsarbete från tobaksindustrin, både när det gäller tolkningen av vetenskapliga fakta, vilka termer som används och vilka studier som valts som underlag för analyserna, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Det är uppenbart att BAT påverkat utredarna och bidragit till formuleringarna vad gäller slutsatserna.

– Ett exempel är att man använder uttrycket ”varumärkesförbud” om neutrala paket. Det handlar inte om att förbjuda varumärken, enbart logotyper och färger.

– En överdriven ståndpunkt är beskrivningen av regleringen av butikspersonalens kommunikation med kunderna och att varje köp skulle ta så mycket längre tid. Två viktiga studier som visar att dessa farhågor är överdrivna har utelämnats.

– Detsamma gäller två systematiska översikter om neutrala paket som gjorts av Cancer Council Victoria år 2011 och UK Department of Health år 2012. Båda studiernas slutsats är att neutrala paket tillsammans med pris- och skatteinstrumentet, information och utbildning är viktiga åtgärder för att minska tobaksbruket och särskilt minska tobaksdebuterna.

– HUI-studien överdriver även omfattningen av illegal handel och baserar detta på revisionsfirman KPMG:s mycket kritiserade studier om att den illegala handeln skulle ha ökat. Något som oberoende forskning visat inte är fallet. Även Australiens tullmyndigheter har kritiserat KPMG-studien, säger Margaretha Haglund.

I en kommentar till Tobaksfakta säger Sarah White, generalsekreterare i den australiska delstaten Victorias Cancer council:

– Resultaten av den oberoende forskning där effekterna av de neutrala tobakspaketen undersöks tyder på att de förväntade målen med lagstiftningen uppfylls. De neutrala paketen är mindre lockande för såväl vuxna som barn och förstärker hälsovarningarnas påverkan på rökarna.

Det har inte blivit någon förskjutning av försäljningen av tobak från de små säljställena till de stora, vilket var en av de effekter tobaksbranschen varnade för. Inte heller har försäljningen av olagliga tobaksförpackningar ökat.

Faktablad om neutrala paket från Cancer Council Victoria

HUI-rapporten

Läs vidare