Fråga 1.

Höga skatter på tobak är en beprövad och väl fungerande samhällsåtgärd som minskar rökningen. Enligt WHO:s uträkningar leder en tioprocentig skattehöjning till en minskning av rökningen med närmare 5 procent. Vid internationella jämförelser är priset på röktobak i Sverige lågt – lägst i Norden och lägre än i både Tyskland och Storbritannien. I flera av våra grannländer ligger priset på ett cigarettpaket närmare 100 kronor.

Vilket pris tycker Centerpartiet är lämpligt i Sverige?

Hanna Gedins svar: Vi har bidragit till höjningar av tobaksskatten. Vi tycker det är bra att skatten höjs, men inte så pass mycket att den driver på en ökad olaglig införsel. Som parti tar vi inte ställning till vad det faktiska priset på ett cigarettpaket bör vara.

Fråga 2.

Att begränsa marknadsföringen är en annan beprövad insats med goda effekter. Tobaksindustrins marknadsföringskanaler är begränsade men ännu har de tillgång till både synliga och effektiva kanaler, nämligen produkternas förpackningar och försäljningsställen som mataffärer, bensinstationer och andra butiker där tobak säljs. Exponeringsförbud för tobak är en vetenskapligt erkänd åtgärd som förespråkas av WHO. Flera länder har redan infört lagstiftning som tvingar butikerna att flytta förpackningarna under disk eller till stängda skåp, och detta har visat sig effektivt för att begränsa nyrekryteringen av unga rökare.

Vad anser Centerpartiet om ett sådant exponeringsförbud för tobak?

Hanna Gedins svar: Vi är positiva till att tobaksprodukter ska förvaras dolt för att undvika att människor lockas till spontanköp.

Fråga 3

Cigarrett-filter görs av cellulosaacetat, dvs det är en engångsprodukt av plast. Cigarett-filter har inte visat någon skyddande effekt mot lungcancer eller andra sjukdomar. Cigarettfimpen och därmed filter är en av jordklotets största källor till nedskräpning.

Vad anser Centerpartiet om att verka för ett förbud mot denna engångsartikel av plast?

Hanna Gedins svar: Att minska nedskräpningen i samhället har länge varit en högt prioriterad fråga för oss. Flertalet åtgärder som vi under lång tid har stått bakom har de senaste åren blivit verklighet. Exempelvis kan nedskräpning med fimpar och snus kan nu bötfällas direkt på plats. Centerpartiet har inte tagit ställning i frågan om förbud av cigarettfilter, men vi är positiva till utfasningen av engångsartiklar i plast och vill att fler engångsartiklar i plast ska fasas ut från den europeiska marknaden.

Fråga 4

Regeringens skrivelse 2021/2022:213 till Riksdagen är under beredning i Riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen för en samlad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under perioden 2022–2025.

Kommer Centerpartiet att ställa sig bakom de förlag som avser tobaksområdet?

Hanna Gedins svar: Centerpartiet är i stort positivt inställda till skrivelsen, men har lagt en följdmotion då vi anser att det behövs en strategi som förnyas och stärks i en långt större utsträckning än det regeringen föreslår. När det gäller tobaksområdet skiljer sig Centerpartiets förslag från regeringens när det gäller utvidgningen av tobaksbegreppet. Regeringen bedömer att tobaksbegreppet bör utvidgas till att omfatta både tobaks- och nikotinprodukter. Centerpartiet ser ett uppenbart problem med en begreppsutvidgning då ”ett samlat grepp över samtliga beroendeframkallande produkter som innehåller nikotin” tar bort fokus från det viktiga målet om att minska tobaksrökningen. Vissa grupper tycks halka efter trots en minskad tobaksrökning i befolkningen som helhet. Det gäller bland annat barn som utsätts för passiv rökning, kvinnor med funktionsnedsättning och äldre kvinnor. Ett stärkt fokus på att successivt minska tobaksrökningen kan få stora positiva effekter på folkhälsan och göra stor skillnad för många människor. I övrigt ställer vi oss bakom regeringens förslag på området.

Läs vidare